Akkoordlijst 15 december 2020

Evaluatie Interventie Wielrenners Ouderkerk aan de Amstel

Donderdag 16 juli is de Wielrennersinterventie ingesteld in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel om de wielrenners te verleiden om via de Vondelstraat te rijden in plaats van de Dorpsstraat. Een publiciteitscampagne met diverse activiteiten heeft plaatsgevonden en een brief met uitleg is verzonden aan de bewoners langs de omleidingsroute. Zaterdag 1 augustus en 19 september is een verkeersonderzoek uitgevoerd en 4 november zijn er gesprekken gevoerd van bewoners van 5 adressen langs de omleidingsroute met Wethouder Korrel.

 • Als resultaat blijkt dat ca 70 % van de wielrenners de adviesroute volgt. In de Dorpsstraat is ca 20% van alle fietsers nog een wielrenner. Er zijn geen klachten meer ontvangen over de wielrenners die nog wel doorrijden door de Dorpsstraat. Door de wielrenners zijn suggesties gedaan om de borden nog te verbeteren in duidelijkheid en grootte.
 • Op de omleidingsroute zijn reacties gekomen van omwonenden van 5 adressen. De belangrijkste klacht is de snelheid van de wielrenners, het slechte zicht bij de kruispunten van de Vondelstraat en het moeilijker oversteken. Bij de aanbevelingen wordt met name gevraagd maatregelen te nemen voor een betere zichtbaarheid op de kruispunten, verbeteren van de oversteekpunten, extra drempels en voorkomen dat de wielrenners over de stoep kunnen rijden.

Alle bewoners hadden begrip voor de maatregel en hadden waardering over het genomen initiatief om met de bewoners in gesprek te gaan.

 • De UvA is in samenwerking met de BAM een landelijke studie gestart genaamd “Samen op het fietspad”, waarin extra aandacht wordt besteed aan de issue rondom de wielrenners. De wielrenners problematiek van Ouderkerk aan de Amstel en het rondje Ronde Hoep is als case opgenomen in de deze studie. Hierin wordt onderzoek gedaan naar gedrags- en inframaatregelen om de overlast van wielrenners te beperken. Medio 2021 worden hier de resultaten van verwacht

Besluit

In te stemmen met het advies over de interventie; De gemeenteraad hierover te informeren middels overgelegd raadsbericht.

Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021

De Nadere Regels Wmo vormen tezamen met de Verordening Wmo en de Beleidsregels Wmo het kader op basis waarvan de gemeente maatwerkvoorzieningen toekent. In de Nadere Regels Wmo zijn regels rondom eigen bijdragen, PGB en forfaitaire tegemoetkomingen vastgelegd. 

Deze Nadere Regels Wmo zijn een belangrijk handvat voor onze uitvoeringsorganisatie Duo+. Door indexering van tarieven op basis van vastgelegde contractuele verplichtingen moeten ook de Nadere Regels Wmo worden aangepast. Het college wordt gevraagd de bijgevoegde ‘Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 met ingang van 1 januari 2021 vast te stellen.

Besluit

 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 (hierna te noemen Nadere Regels Wmo) vast te stellen;
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020 in te trekken;
 • In het weekblad Ouder-Amstel kenbaar te maken dat het college de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 heeft vastgesteld;
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 ter kennisname te sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2021

Per 1 augustus 2020 hebben peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie (VE) recht op 960 uur voorschoolse educatie. Daartoe hebben onze VE-locaties, Smallsteps Toverkruid en Tante Kaatje Kinderopvang het aanbod voor VE-peuters uitgebreid tot 16 uur per week, met een aanloop van 11 uur in het eerste half jaar. 

Ouders betalen over 75% van de uren een inkomensafhankelijke bijdrage gebaseerd op het fiscaal maximum uurtarief en de VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. Vanaf 2022 is het verplicht om HBO-geschoolde beroepskrachten in de voorschoolse educatie in te zetten voor een minimaal aantal uren per VE-locatie per jaar, gebaseerd op het aantal VE-peuters in het voorgaande jaar. Om aan de eisen te kunnen voldoen, worden de beroepskrachten in 2021 bijgeschoold. Daarom is in de conceptregeling een ophoging van het VE-uurtarief van €9,50 naar €10,00 opgenomen. Vanaf 2022 kan dit bedrag door de VE-locaties worden besteed aan de VE-uren van de HBO’er.

In de regeling is tevens opgenomen het reguliere peuteraanbod, dat bestaat uit 11 uur voorschoolse educatie per week, voor peuters waarvan één ouder werkt en nietwerkende ouders (ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag). Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage over 100% van de uren, gebaseerd op het uurtarief van de VE-locatie en de VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. De kosten voor deze regeling worden gedekt uit de goab-middelen, die worden ingezet voor het onderwijskansenbeleid, en de middelen die de gemeente ontvangt voor het realiseren van een aanbod voor alle peuters (de zogenaamde Asscher-middelen).

Besluit

 • De subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang vast te stellen;
 • De regeling te bekostigen vanuit de rijksuitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid; de middelen die de gemeente ontvangt voor het realiseren van een aanbod voor alle peuters

Ontwerpbestemmingsplan “Duivendrechtsevaart”

Doordat de Raad van State in haar uitspraak de aanduiding “woonschepenligplaats” uit het vigerende bestemminsplan heeft vernietigd vallen de meeste woonboten in de Duivendrechtsevaart in Ouder-Amstel onder het persoonsgebonden overgangsrecht van dit plan. Voor de woonbootbewoners is dit een onduidelijke situatie waarin ze niet weten wat hun toekomstperspectief is. Om duidelijkheid te scheppen voor de woonbootbewoners heeft de gemeente daarom gekozen met inachtneming van de ruimtelijke-economische visie Werkstad OverAmstel (hierna REV) en de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” een nieuw bestemminsplan op te stellen. In dit ontwerpbestemmingsplan wordt voor de woonboten die vanuit de REV kunnen blijven liggen een positieve bestemming opgenomen en voor de woonboten die vanuit de REV op een locatie liggen waar geen woonboten gewenst zijn een voorlopige bestemming van vijf jaar opgenomen. Aan de Pieter Braaijweg en in De Nieuwe Kern worden gronden gereserveerd als alternatieve locatie voor de woonboten die een voorlopige bestemming krijgen. Aan de Pieter Braaijweg is daarvoor in het ontwerpbestemmingsplan een positieve bestemming opgenomen.

In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat gebruik van de kades evenals in het vigerende bestemminsplan niet is toegestaan. Wel wordt in het ontwerpbestemmingsplan bij de positieve bestemmingen de mogelijkheid opgenomen voor een ponton of drijvende tuin of terras.

Besluit

Het ontwerpbestemmingsplan “Duivendrechtsevaart” vrij te geven voor zienswijzen conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijk ordening.

Wmo-vervoer compensatie als gevolg van corona maatregelen

Voor de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer heeft de gemeente Ouder-Amstel een overeenkomst met firma Munckhof. Dit voorstel gaat in op de noodzakelijke financiële maatregelen als gevolg van het coronavirus voor het Wmo-vervoer in de periode van 1 september 2020 tot 1 januari 2021. Reden van deze maatregel is dat we het huidige Wmo-vervoersnetwerk willen behouden en de kwaliteit van de dienstverlening borgen. 
Er wordt daarom voorgesteld om een regeling voor financiële compensatie met Munckhof af te sluiten conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besluit

 • In te stemmen met het afsluiten van een regeling voor financiële compensatie aan de uitvoerder van het Wmo-vervoer, firma Munckhof. Deze compensatieregeling geldt tot 1 januari 2021;
 • Deze regeling uit te voeren conform circulaire 179980 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de doorbetaling van het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer) als gevolg van Covid-19;
 • In te stemmen met het informeren van de vervoerder, firma Munckhof;
 • De burgemeester besluit mandaat te verlenen aan afdelingshoofd Samenlevering H.J. Kempers om hierover te communiceren richting vervoerder.

Actualisatie Fietsbeleidsnota

Sinds 2013 heeft de Fietsbeleidsnota het beleidsmatig en uitvoeringskader gevormd voor het Fietsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel. Heel veel fietsprojecten hieruit zijn inmiddels gerealiseerd. In de loop der jaren sinds 2013 is de belangstelling en waardering voor de fiets als vervoermiddel toegenomen.

Dit is mede het gevolg van de technische innovaties, zoals de elektrische fiets. Het Fietsbeleid speelt zich niet af in een vacuüm maar wordt beïnvloed en ondersteund door het fietsbeleid van het Rijk, de Provinciaal en de Vervoerregio alsook dat van de directe buurgemeenten. Ook bij Fietsbeleid gaat men altijd van A naar B en weer terug. Met de toename van de bevolking en van de economische activiteiten zien we dat ook hier onderlinge samenwerking steeds belangrijker wordt. De Fiets is bij uitstek een gezond en duurzaam vervoermiddel en vooral ook de elektrische fiets kan een belangrijke rol spelen bij het woon-werkverkeer op de middellange afstand. Voor de toekomt wordt geadviseerd om het fietsbeleid en onvoltooide projecten over te nemen in de Mobiliteitsvisie die de komende twee jaar via een interactief proces zal worden opgesteld, als kader voor de toekomst voor het verkeer. Voor het gebied Zuidoostlob (waaronder de Werkstad Over-Amstel) zal in 2021 een Mobiliteitsprogramma worden vastgesteld.

Besluit

 • De actualisatie Fietsbeleidsnota voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad;
 • Het geactualiseerd beleid en onvoltooide projecten over te nemen bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel.

Aanpassing verkeersmaatregelen van der Madeweg, Werkstad OverAmstel

In 2019 is de Joan Muyskenweg in Amstel Business Park Zuid verlengd als voorbereiding op ontwikkelingen zoals De Nieuwe Kern en de nieuwe A2-entree. Door het verlengen van de Joan Muyskenweg is de zuidelijke ventweg van de Van der Madeweg een doodlopende weg geworden. Gevestigde bedrijven aan deze weg ervaren sinds deze aanpassing hinder met name van grote voertuigen die moeten keren. Met de gemeente Amsterdam is overleg gevoerd en gezamenlijk is een aantal maatregelen opgesteld voor de zuidelijke parallelweg. Hier is op 22 september 2020 het college van B&W van Ouder-Amstel akkoord mee gegaan. Uit een later ontvangen advies van de politie blijkt dat het instellen van een parkeerverbod juridisch beter handhaafbaar is dan het verbod op parkeren buiten de vakken. Daarom wordt conform het advies van de politie geadviseerd een parkeerverbod in te stellen. Wettelijk is bepaald dat auto’s geparkeerd op officiële parkeerplaatsen van dit verbod zijn uitgezonderd.

Besluit

 1. Het eerder genomen besluit, om bebording aan het begin van de Van der Madeweg (ventweg) uit te breiden met extra bebording om parkeren buiten de vakken tegen te gaan, in te trekken.
 2. Een parkeerverbod in te stellen voor de zuidelijke ventweg van de Van der Madeweg en de Flinesstraat.

Landelijk convenant en overeenkomsten Vroegsignalering schuldhulpverlening

Met ingang van 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in werking, waardoor vroegsignalering een wettelijke taak wordt en gegevensdeling in de wet is vastgelegd. In het Landelijk convenant zijn afspraken tussen landelijke brancheverenigingen gemaakt over vroegsignalering. Deze afspraken zijn verwerkt in een modelovereenkomst die tussen de gemeente en afzonderlijke vaste lastenpartners gesloten kunnen worden. Hierdoor zijn de afspraken voor iedereen gelijk en wordt de uitvoering vergemakkelijkt. Het college besluit tot het sluiten van de overeenkomsten op basis van het convenant en de burgemeester geeft de portefeuillehouder opdracht om de overeenkomsten te ondertekenen. Om Participe samen met een schuldhulpverlener van Duo+ op huisbezoek te laten gaan besluit het college om een overeenkomst met Participe te sluiten. Voor de daadwerkelijke start moet een nieuwe dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst met BKR worden gesloten voor het uitwisselen van gegevens over betalingsachterstanden. Het college besluit deze overeenkomsten aan te gaan en de burgemeester geeft de directeur van Duo+ opdracht namens de gemeente Ouder-Amstel de overeenkomsten te ondertekenen en dit ook voor toekomstige overeenkomsten met vaste lasten partners te doen. Daarnaast wordt Duo+ de opdracht gegeven om alle werkzaamheden die voor het college voortvloeien uit het convenant uit te voeren.

Besluit

 1.  In te stemmen met het Landelijke Convenant vroegsignalering en de bijbehorende overeenkomst tussen de gemeente en de vaste lastenpartners (Convenant);
 2. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan de vigerend algemeen directeur van uitvoeringsorganisatie Duo+ (Duo+) om in te toekomst op basis van het Convenant overeenkomsten met vaste lastenpartners aan te gaan, te wijzigen dan wel te beëindigen;
 3. In te stemmen met aangaan van een overeenkomst met Participe voor het mede uitvoeren van huisbezoeken in het kader van het Convenant;
 4. In te stemmen met het aangaan van de dienstverlenings- en de verwerkersovereenkomst met Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR);
 5. Duo+ opdracht te geven, om alle werkzaamheden die voor het college uit het Convenant voortvloeien, namens het college uit te voeren, en de directeur Duo+ te mandateren de daaruit voortvloeiende besluiten te nemen, met het recht van ondermandaat aan de teamleider Sociaal domein en de klantmanager. Aan de burgemeester wordt voorgesteld:
 6. Om portefeuillehouder A.A.M. Boomgaars op te dragen om namens de gemeente Ouder-Amstel over te gaan tot ondertekening van de overeenkomsten met de vaste lastenpartners en de overeenkomst met Participe;
 7. Om de heer O. Paans, algemeen directeur van Duo+, op te dragen om de dienstverlenings- en de verwerkersovereenkomst met Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen;
 8. Om de op dat moment vigerend algemeen directeur van Duo+ op te dragen om in de toekomst te sluiten overeenkomsten met vaste lastenpartners namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen.

Keuze voor woningcorporatie

Binnen de grote projecten zoals De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid hebben meerdere woningcorporaties aangegeven interesse te hebben in het realiseren van sociale woningen en woningen in het middensegment. Officieel heeft de gemeente geen zeggenschap in de keuze voor een specifieke corporatie, maar de gemeente kan wel haar voorkeuren en een richting kenbaar maken bij de ontwikkelaar. De voorkeuren van de gemeente zijn verwerkt in dit voorstel. Gegeven de voordelen die het biedt om met één en dezelfde corporatie te werken, heeft het de voorkeur van de gemeente om eerst een verkenning uit te voeren met de woningcorporaties waarmee de gemeente reeds
prestatieafspraken heeft gemaakt.

Besluit

Een verkenning uit te voeren met de woningcorporaties waarmee de gemeente prestatieafspraken heeft gemaakt.

Subsidieprogramma 2021

Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. In de kadernota 2021 is de hoogte van dit bedrag met de raad gedeeld en zijn de financiële kaders vastgesteld. In het subsidieprogramma 2021 staat een overzicht van alle partijen die subsidie hebben aangevraagd, alsmede een korte toelichting waarom we deze partijen subsidiëren en de begrote bedragen. Dit jaar zijn Halt en Markant toegevoegd aan het subsidieprogramma 2021. Conform de uitgangspunten in de kadernota is er voor gekozen om de nullijn te hanteren als het gaat om indexatie en enkel exploitatiesubsidies en subsidies met een hoge looncomponent te indexeren met het gemeentelijke indexcijfer van 2,5%. Het totale indexatiebedrag in 2021 voor subsidie beslaat € 30.296,- en kan volledig gedekt worden uit de stelpost indexeringen. Voor de overige subsidies die een hoger subsidiebedrag ontvangen, is dekking gevonden binnen de huidige begroting. Na het vaststellen van het subsidieprogramma worden de subsidiebeschikkingen voor 1 januari 2021 afgegeven richting de diverse instellingen.

Besluit

 • Het subsidieprogramma 2021;
 • De subsidieaanvraag van de Adviesraad SociaalDomein in behandeling te nemen ondanks het feit dat deze niet voor de gestelde termijn is ontvangen;
 • Van Halt en Markant toe te voegen aan het subsidieprogramma 2021 als structurele budgetsubsidie;
 • De exploitatiesubsidies en subsidies te indexeren met een hoge looncomponent met het gemeentelijke indexcijfer van 2,5% voor een totaalbedrag van € 30.296,-;
 • De totale indexering op de verschillende subsidiebedragen ter hoogte van € 30.296,- vanuit de stelpost indexering middels de 1e Burap behorend bij de 2e nieuwsbrief 2021 te verwerken;
 • Het subsidieprogramma 2021 naar de raad ter informatie te sturen.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 16 december 2020
de secretaris,


R. van Reijswoud