Akkoordlijst 14 januari 2020

Mer aanmeldingsnotitie ABPZ Pieter Braaijweg kavel 1

Gemeente Amsterdam is eigenaar van het perceel in ABP-Zuid, gelegen aan de Pieter Braaijweg, aangeduid als Kavel 1, en is voornemens om hier een hotel in combinatie met creatieve bedrijven, leisure, horeca en broedplaatsen te (laten) ontwikkelen. Dit is in strijd met het geldende bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid (ABPZ). Het initiatief is wel in lijn met de “Ruimtelijk Economische Visie ABPZ”. Daarom wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan afwijking van het bestemmingsplan ABPZ. Voor deze afwijking is een bestemmingsplan opgesteld waarin dit planologisch wordt geregeld. Het plan heeft al ter inzage gelegen, maar moet nog definitief worden vastgesteld door de raad. Daarvoor is nog een besluit nodig met betrekking tot de vraag of er aanleiding of noodzaak is voor het doorlopen van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure. De plannen zijn hiervoor getoetst aan de diverse milieuwetgeving en het overheids- en regionaal beleid. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat deze geen belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg hebben, die het doorlopen van een m.e.r.- procedure noodzakelijk maken. Er is op basis van de uitgevoerde onderzoeken dus geen aanleiding of noodzaak voor het doorlopen van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.- procedure in het kader van de planvorming van het bestemmingsplan ‘Pieter Braaijweg – Kavel 1’. Het college wordt gevraagd om, conform de conclusies in de aanmeldingsnotitie en het advies hierover van de omgevingsdienst, te besluiten dat er geen aanleiding of noodzaak is voor het doorlopen van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure in het kader van de planvorming van het bestemmingsplan ‘Pieter Braaijweg – Kavel 1’.

Besluit

Geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure te doorlopen in het kader van de planvorming van het bestemmingsplan ‘Pieter Braaijweg – Kavel 1’.

Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020

De Nadere Regels Wmo vormen tezamen met de Verordening Wmo en de Beleidsregels Wmo het kader op basis waarvan de gemeentemaatwerkvoorzieningen toekent. In de Nadere Regels Wmo zijn regels rondom eigen bijdragen, PGB en financiële tegemoetkomingen vastgelegd. Door de invoering van een andere eigen bijdrage systematiek per 1 januari 2020, het zogenaamd abonnementstarief moeten ook de Nadere Regels Wmo worden aangepast. 
Het college wordt gevraagd de bijgevoegde ‘Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020’ met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 vast te stellen.

Besluit

 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020 (hierna te noemen Nadere Regels Wmo) vast te stellen;
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2019 in te trekken;
 • In het weekblad Ouder-Amstel kenbaar te maken dat het college de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020 heeft vastgesteld;
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020 ter kennisname te sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Niet verkopen van perceel van ca. 10 m2 ter hoogte van de zijkant aan de achterzijde van de tuin Roosmarijnhof 35 te Duivendrecht

Een perceel van ca. 10 m2 gelegen aan de zijkant van de achterzijde van de tuin Roosmarijnhof 35 te Duivendrecht niet te verkopen door de gemeente aan de bewoner, eveneens gevestigd aan Roosmarijnhof 35.

Besluit

 • Een perceel van ca. 10 m2 ter hoogte van de zijkant aan de achterzijde van de tuin Roosmarijnhof 35 te Duivendrecht niet te verkopen.

Beslissing op het bezwaarschrift van S.T. tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 6 september 2019

Bezwaarmaker heeft op 24 juni 2019, via Van Doorn cs Advocaten, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag bijzondere bijstand ingediend voor de eigen bijdrage rechtsbijstand. Het betreft een bedrag van € 522,--, conform de declaratie van de advocaat. Bij bestreden besluit van 6 september 2019 is, ingevolge de Participatiewet, de aanvraag om bijzondere bijstand afgewezen. Daarbij is in aanmerking genomen, dat bezwaarmaker draagkracht heeft en geacht wordt zelf in de kosten te kunnen voorzien. Mevrouw mr. Keijzer heeft op 11 oktober 2019 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 6 september 2019. Op 3 december 24 september 2019 vond de hoorzitting plaats bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 16 december 2019 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Ook adviseert de commissie om geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen. 
De commissie is van oordeel, dat de aanvraag terecht en op juiste gronden is afgewezen. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Voorgesteld wordt om het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van de commissie, ongegrond te verklaren en geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.

Besluit

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.
 3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Amstelland en Meerlanden

De Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart is in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (samen de Regio Amstelland en Meerlanden) opgesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is bedoeld als handvat voor aannemers, adviesbureaus, gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren/gebruikers en voor iedereen die iets te maken heeft met (her)gebruik van grond en/of baggerspecie, graafwerkzaamheden en bodemonderzoek in deze regio. Deze herziene Nota bodembeheer vervangt de Nota bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden van 12 november 2012 en de herziene versie van 14 maart 2013 en motiveert de keuze voor gebiedsspecifiek beleid en lokaal maatwerk. Aangegeven wordt waar en waarom het mogelijk is regels aan te scherpen om de bodem in bepaalde situaties nog meer te beschermen, of regels juist te versoepelen in deelgebieden waar het verruimen van normen verantwoord is. Een nieuwe bodemkwaliteitskaart is noodzakelijk omdat de huidige bodemkwaliteitskaart per 1 juli 2020 haar geldigheid verliest.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de concept Nota bodembeheer Regio Amstelland- en Meerlanden, waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de in 4 oktober 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Nota bodembeheer zijn: 
  a) De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart; 
  b) Uitbreiding van het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart door samenwerking met buurgemeenten (Amsterdam en Haarlemmermeer);
  c) Herziening van het gebiedsspecifieke beleid (strenger beleid op gevoelige bodemfuncties, verruiming van de mogelijkheden op minder gevoelige bodemfuncties);
 2. De concept Nota bodembeheer gedurende zes weken ter inzage te leggen.