Akkoordlijst 14 april 2020

Financiële gevolgen corona voor partners in het Sociaal Domein.

De afgekondigde maatregelen naar aanleiding van de Corona-uitbraak hebben veel impact op zowel het gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan als onze partners binnen het sociaal domein. Er is duidelijkheid nodig inzake de omgang van de gemeente OuderAmstel met betrekking tot de contracten tussen gemeenten en aanbieders. Op 18 maart jl. heeft de VNG een brief uitgedaan aan haar leden waarin wordt opgeroepen om de partners te blijven betalen, ook als er een andere of beperkte prestatie wordt geleverd. Deze lijn is afgestemd met het Rijk. Gelet op het belang van zorgcontinuïteit onderschrijft de gemeente Ouder-Amstel deze beleidslijn van de VNG. Dit betekent dat Ouder-Amstel de aanbieders in het sociaal domein blijft betalen, ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Dit geldt in eerste instantie voor de periode van 16 maart 2020 tot zolang de landelijke maatregelen van kracht zijn.

Besluit

  1. In te stemmen met het voortzetten van de betalingen aan contract-partners, ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden gele-verd, conform de richtlijnen van het VNG en het Rijk.
  2. In te stemmen om contractpartners hierover te informeren.

Aanvulling mandaten register ihkv AVG.

Op dit moment wordt er gebruik wordt gemaakt van iBurgerzaken. De direc-teur Duo+ heeft namens de DUO gemeenten hierover met PinkRoccade een overeenkomst gesloten, maar daar dient ook een verwerkersovereenkomst (VWO) bij gesloten te worden en daartoe ontbreekt momenteel de bevoegd-heid. Navraag bij de VNG heeft opgeleverd dat een VWO door dezelfde persoon/functionaris dient te worden aangegaan als die bevoegd was de hoofd-overeenkomst te sluiten Binnenkort wordt vanuit Logius een beveiligingsassesment gehouden. De VWO zal daar onderdeel van uitmaken.

Besluit

  • De bevoegdheden inzake privacyrechten en andere AVG gerelateerde zaken uit te breiden in het intern mandaatregister onder C-1;
  • Besluiten de bevoegdheden inzake privacyrechten en andere AVG ge-relateerde zaken te mandateren aan Directeur Duo+ voor zover deze nodig zijn in de uitvoering van hun taken.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 14 april 2020
de secretaris, L.J. Heijlman