Akkoordlijst 12 mei 2020

Intentieovereenkomst Gezellenhuis.

Het toenemende verval van het Gezellenhuis, en het niet vorderen van de bedoelde ontwikkeling, heeft de gemeente doen besluiten de Wet voorkeursrecht Gemeenten toe te passen bij het Gezellenhuis. Met de Parochie, als eigenaar van het pand, zijn vervolgens gesprekken gestart over toekomst en renovatie van het pand. Stadsherstel heeft zich als partij geïnteresseerd getoond in overname van het pand. Met beide partijen heeft de gemeente uitvoerig overlegd over herstel en een nieuwe functie van het pand. Er is overeenstemming bereikt over verkoop én toekomst van het monumentale pand en de afspraken daarover kunnen nu vastgelegd worden in een intentieovereenkomst.

Besluit

 • In te stemmen met afsluiten van de ‘Intentieovereenkomst aankoop Gezellenhuis te Ouderkerk aan de Amstel’;
 • De projectwethouder Ouderkerk-Zuid mevr. M.C. van der Weele te mandateren namens het college de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Oninbaar stellen van vorderingen gemeente Ouder-Amstel 2019.

Op de balans van de gemeente Ouder-Amstel zijn vorderingen opgenomen die niet inbaar zijn. Voor deze oninbare vorderingen is op een eerder moment een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. De voorziening dubieuze debiteuren bedraagt per 31 december 2019 € 989.462 (2018: € 1.209.533).
De openstaande debiteuren worden beheerd door Duo+ en Gemeente Belas-tingen Amstelland (GBA). We stellen u voor een totaalbedrag van € 135.453 (2018: 116.901) aan openstaande debiteuren als oninbaar te verklaren.

Het betreffen de volgende vorderingen:

 • Afdeling sociaal domein € 21.393 (2018: € 34.140); cf. opgave Duo+ SD;
 • GBA € 114.060 (2018: € 19.862); cf. opgave GBA;
 • Belastingvorderingen < 2010 € 0 (2018: € 35.717);
 • Afdeling financieel beheer € 0 (2018: € 27.182); cf. opgave Duo+.

Het oninbaar verklaren van vorderingen geschiedt altijd nadat de noodzakelijke invorderingsinspanningen zijn getroffen resp. op advies van de deurwaarder, advocaat of curator. Deze inspanningen hebben niet geleid tot ontvangst van de vorderingen. Gemeente Belastingen Amstelland hebben met name de al langer openstaande vorderingen kritisch doorgenomen hetgeen leidt tot een hogere afboeking dan voorgaand jaar.
De oninbaar verklaarde vorderingen worden ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren afgeboekt en zijn al verwerkt in de eindsaldi voorziening dubieuze debiteuren per ultimo 2019.
Volgens de bevoegdhedentabel, onderdeel van de budgethoudersregeling, is de bevoegdheid om te besluiten tot het oninbaar stellen van een vordering neergelegd bij het college van B&W.

Besluit

 • De openstaande vorderingen met een totaalbedrag van € 135.453 oninbaar te verklaren. Deze afboeking van vorderingen als oninbaar heeft geen nadelig effect op het resultaat van de jaarrekening 2019.

Reconstructie openbare ruimte Van der Madeweg te Duivendrecht.

De gemeente Amsterdam heeft een voorlopig ontwerp opgesteld voor het opknappen van de openbare ruimte rondom het metrostation Van der Madeweg. Als juridisch wegbeheerder dient de gemeente Ouder-Amstel in te stemmen met het voorlopig ontwerp en deze vrij te geven voor inspraak.
De gemeente Ouder-Amstel legt na vaststelling het voorlopig ontwerp ter inzage en zal de ingekomen inspraakreacties delen met de gemeente Amsterdam. De inspraakreacties worden meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp. Na vaststelling van het definitief ontwerp zal de gemeente Amsterdam overgaan tot aanbesteden en uitvoering.

Besluit

 1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp van de reconstructie openbare ruimte Van der Madeweg (tussen Spaklerweg en het metrostation Van der Madeweg).
 2. Het voorlopig ontwerp ter inzage te leggen en de inspraakreacties voor zover mogelijk door de Gemeente Amsterdam op te laten nemen in het definitieve ontwerp.

Bezwaar Van Amt Projectontwikkeling m.b.t. Gezellenhuis.

Door het college, en daarna door de raad, is de Wet voorkeursrecht gemeen-ten van toepassing verklaard op het Gezellenhuis (Ronde Hoep Oost 29 en 29a Ouderkerk a/d Amstel). Hiertegen is bezwaar ingediend door Van Amt B.V., de projectontwikkelaar die namens de Parochie gesprekken met de gemeente gevoerd heeft over (o.a.) dit pand. De commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Ouder-Amstel heeft een hoorzitting gehouden waarin het bezwaar behandeld is. De commissie adviseert het college het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Besluit  

 • Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften betreffende het bezwaar van Van Amt Projectontwikkeling aangaande de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten op het Gezellenhuis, het advies over te nemen en het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren;
 • De bezwaarmaker (via haar juridisch vertegenwoordiger) per brief op de hoogte te stellen van deze beslissing.

Aanwijzing wethouder als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Mevrouw B.M. de Reijke heeft te kennen gegeven graag te worden benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs). Burgemeester en wethouders kunnen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand aanwijzen, voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode.

Besluit

 • Mevrouw B.M. (Barbara) de Reijke aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, voor de duur van haar wethouderschap.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 12 mei 2020
de secretaris, L.J. Heijlman