Akkoordlijst 11 februari 2020

Beslissing op bezwaar inzake oplaadpunt Sluisvaart,

Door een bewoner van Sluisvaart is bezwaar aangetekend tegen het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrisch vervoer. Tegen het (veel) eerder genomen verkeersbesluit om bij dit oplaadpunt twee parkeerplaatsen voor dit opladen aan te wijzen is indertijd geen bezwaar aangetekend. Het plaatsen van een oplaadpaal is echter feitelijk handelen, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Voor het plaatsen van het oplaadpunt is dus geen besluit genomen. Om die reden is het ook niet mogelijk om bezwaar op grond van de algemene wet bestuursrecht te maken. Het bezwaar dien t daarom niet ontvankelijk te worden verklaard.

Besluit

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren conform advies commissie voor de bezwaarschriften.

Handboek Samenwerken op Dijken; afspraken tussen gemeenten en waterschap.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de inliggende gemeenten hebben een handboek Samenwerken op dijken voorbereid. Het waterschap AGV heeft de wettelijke zorg voor het onderhouden en verbeteren van de waterkeringen. Op veel van deze dijken liggen echter gemeentelijke wegen en andere gemeentelijke objecten: deze worden beheerd door de gemeenten. Het handboek beschrijft de taakverdeling en de onderlinge afspraken voor het beheer van de waterkeringen en de daarop gelegen gemeentelijke wegen en overige gemeentelijke assets. U wordt geadviseerd de afspraken in het Handboek Samenwerken op Dijken te hanteren als gemeenschappelijke gedragslijn tussen gemeente Ouder-Amstel en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij het beheer en onderhoud van waterkeringen en de op- of aanliggende gemeentelijke wegen en overige assets.

Besluit

De afspraken in het Handboek Samenwerking op Dijken te hanteren als gemeenschappelijke gedragslijn voor samenwerking tussen gemeente Ouder-Amstel en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij het beheer en onderhoud van waterkeringen en de op- of aanliggende gemeentelijke wegen en overige gemeentelijke assets.

Start aanbesteding Hulpmiddelen onder begeleiding van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN).

De raamovereenkomsten voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hulpmiddelen lopen af per 1 april 2021 en kunnen niet meer verlengd worden. Dit betekent dat in 2020 een aanbestedingstraject gestart moet worden zodat ook vanaf 1 april 2021 inzet van hulpmiddelen voor inwoners van gemeente Ouder-Amstel gewaarborgd is. Voorgesteld wordt om gezamenlijk met de gemeenten Diemen en Uithoorn en een aantal ‘Utrechtse’ gemeenten een aanbestedingstraject op te starten. Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN), gemeentelijk inkoopbureau van de ‘Utrechtse’ gemeenten, kan het aanbestedingstraject zowel procesmatig- als inhoudelijk begeleiden. Conform bijgevoegde offerte worden de kosten van de ondersteuning door IBMN op basis van het inwoneraantal verdeeld. De kosten voor de gemeente Ouder-Amstel bedragen € 860,- (5,3% van het totaalbedrag).

Besluit

  • Akkoord te gaan met het starten van een gezamenlijk aanbestedingstraject met de DUO-gemeenten en een aantal ‘Utrechtse’ gemeenten om te komen tot nieuwe overeenkomsten met aanbieders voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hulpmiddelen;
  • Akkoord te gaan met de inzet van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) voor de procedurele- en inhoudelijke begeleiding van het aanbestedingstraject;
  • Akkoord te gaan met de offerte van IBMN conform bijgevoegde offerte en het aandeel in de kosten van de ondersteuning door IBMN ad € 860,- ten laste te brengen van het beschikbare budget voor Hulpmiddelen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 11 februari 2020
de secretaris, L.J. Heijlman