Akkoordlijst 11 augustus 2020

Voortgangsrapportage Wmo-toezicht 2019.

Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 kwam ook de wettelijke verplichting voor gemeenten een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (hierna te noemen: Amstelland) hebben deze toezichtstaak belegd bij de GGD Amsterdam. De toezichthouder rapporteert aan het eind van ieder jaar over trends en ontwikkelingen binnen de Wmo-voorzieningen en het daarop uitgevoerde Wmo-toezicht. Op grond van de bevindingen uit het toezicht over 2019 blijkt dat de aanbieders over het algemeen een goede kwaliteit van ondersteuning bieden.

Besluit 

 • Kennis te nemen van de resultaten van het door de toezichthouder (GGD) uitgevoerde Wmo-toezicht over 2019;
 • Een samenvatting van de resultaten via het postoverzicht ter informatie te sturen aan de gemeenteraad;
 • Een samenvatting van de resultaten ter informatie te sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel.

Verlenging bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel.

In 2015 is de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel opgericht. Deze is in 2016 van start gegaan met een looptijd van 5 jaar. De ondernemers hebben aangegeven de BIZ te willen continueren. Er is een informele draagvlakmeting gehouden waaruit voldoende draagvlak blijkt. De verordening en samenwerkingsovereenkomst worden ongewijzigd voortgezet.

Besluit

 1. De gemeenteraad voor te stellen de "Verordening bedrijveninveste-ringszone Ouderkerk aan de Amstel 2021" vast te stellen.
 2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst met de Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk aan de Am-stel over de uitvoering van de Wet BIZ. Het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst is onder voorbehoud van het ingaan van de verordening.
 3. Portefeuillehouder A. Boomgaars volmacht te geven om de overeenkomst te ondertekenen.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Prestatiegegevens Wmo over het jaar 2019.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is bepaald dat het college jaarlijks onderzoekt hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2019 zijn samengevat in dit advies. Het college is wettelijk verplicht deze gegevens voor 1 juli van ieder jaar te publiceren, vanwege alle perikelen rondom Corona hebben gemeenten de mogelijkheid de uitkomsten later aan te leveren. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geleverde ondersteuning. De tevredenheid over de gehele linie is ten opzichte van voorgaande jaren ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast is het overzicht met Wmo prestatie-indicatoren op basis van de uitkomsten over 2019 geactualiseerd en beschikbaar voor de gemeenteraad.

Besluit

 • Kennis te nemen van het rapport “Cliëntervaring Wmo gemeente Ouder-Amstel” over het jaar 2019;
 • Het rapport te publiceren op de gemeentelijke website en het Weekblad Ouder-Amstel;
 • Kennis te nemen van het geactualiseerde overzicht Prestatie-indicatoren 2019;
 • Het rapport Clientervaring Wmo en het overzicht Prestatie-indicatoren 2019 ter informatie te sturen aan de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel.

Instellen parkeerplaatsen die zijn bestemd voor het opladen van een elektrische voertuigen aan de Industrieweg op bedrijventerrein Molenkade te Duivendrecht.

Er wordt voorgesteld om aan de Industrieweg op Molenkade, Duivendrecht, in de groenstrook tussen het terrein van de fa. Deudekom en de openbare weg één (en op termijn mogelijk nog één) nieuwe snellaadoplaadpunt voor elektrisch vervoer te plaatsen. Op het terrein van de fa. Deudekom worden nog eens acht extra openbare standaard oplaadpunten geplaatst. De snellader wordt gerealiseerd om de transitie naar emissieloze elektrische stadlogistiek te stimuleren, maar is publiek toegankelijk en daarom voor alle elektrische voertuigen te gebruiken. Verwacht wordt dat bijvoorbeeld ook elektrische taxi’s hier gebruik van gaan maken. Voor het aanleggen van de snellaadoplaadpunten en bijbehorende parkeerplaatsen zullen een aantal bomen in de berm ge-kapt moeten worden. Hiervoor zal een afzonderlijke vergunning op grond van de Omgevingswet worden aangevraagd.

Besluit

 • Het op de geadviseerde locatie plaatsen van een elektrisch snellaad-oplaadpunt en de hierbij gelegen (nog aan te leggen) parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaatsen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van een elektrische voertuigen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 11 augustus 2020
de secretaris a.i.,  R.S.M. Heintjes