Akkoordlijst 10 november 2020

Besluit op de bezwaarschriften tegen een omgevingsvergunning voor het vellen van 3 coniferen op het perceel Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht

Bij besluit van 09 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wet-houders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van 3 coniferen op het perceel Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Dit besluit is verleend aan Politie-Eenheid Amsterdam, gevestigd aan het adres Kweldamweg 49.3364 BC te Sliedrecht (hierna: “vergunninghouder”). Het besluit is gepubliceerd op 22 januari 2020 in het Weekblad van Ouder-Amstel. Tegen het besluit voornoemd hebben vier bezwaarmakers bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 06 oktober 2020 advies uitgebracht. De commissie heeft u als volgt geadviseerd:

1) de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2) in heroverweging, met inachtneming van de nieuwe situatie, een nieuw besluit te nemen. Op grond van de ‘Beleidsnotitie Bomenverordening Ouder-Amstel 2014’ in samenhang met het ‘Adviesformulier Aanvraag Omgevingsvergunning Bomenverordening Ouder-Amstel 2014’ wordt in heroverweging geconcludeerd dat er geen reden is om in afwijking van de totaalscore van 55 punten alsnog een vergunning te verlenen voor het vellen van drie coniferen aan de Rijksstraatweg 56. Derhalve wordt u voorgesteld:

1) de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2) het bestreden besluit te herroepen en in heroverweging de vergunningsaanvraag te weigeren;
3) uw besluit aan bezwaarmakers en vergunninghouder bekend te maken.

Besluit

1.    De bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2.    Het bestreden besluit van 09 januari 2020 te herroepen en de vergunningsaanvraag in heroverweging te weigeren;
3.    Het besluit aan bezwaarmakers en vergunninghouder bekend te maken.

Vergoeding Stembureauleden

Voorzitters en leden van een stembureau spelen een cruciale rol in het verkiezingsproces. De Kieswet verlangt van de stembureauleden dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken en een training hebben ge-volgd. Kwaliteit is belangrijk voor een betrouwbare uitslag. Voor de selectie van stembureauleden is een ‘Profiel stembureauleden’ opgesteld. 

Met de vast te stellen ‘Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2020 gemeente Ouder-Amstel’ staan de vergoedingen voor stembureauleden in verhouding tot hetgeen van stembureauleden wordt verwacht en zijn de vergoedingen in de gemeenten waarvoor Duo+ de verkiezingen organiseert gelijkgetrokken.

Besluit

•    In te stemmen met de ‘Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2020 gemeente Ouder-Amstel’;
•    Kennis te nemen van het ‘Profiel leden stembureau’.

Factsheet resultaten vragenlijst corona 2020

De gevolgen van het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voor-komen raakt iedereen. In mei 2020 heeft de gemeente Ouder-Amstel als pilot meegedaan aan een online cliëntervaringsonderzoek over de effecten van het virus en de maatregelen op onze inwoners. Het onderzoek is kosteloos uitgevoerd door BMC. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een Factsheet ‘Resultaten coronavragenlijst’. De resultaten zijn door het beperkt aantal deelnemers niet representatief maar kunnen wel handvatten bieden voor herhaling van een dergelijke situatie. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de resultaten en daaruit voortvloeiende aandachtspunten.

Besluit

•    Kennis te nemen van de resultaten van de Coronavragenlijst zoals gepresenteerd in overgelegde Factsheet;
•    De Factsheet te publiceren op de gemeentelijke website en het Weekblad Ouder-Amstel;
•    De Factsheet ter informatie te sturen aan de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel;
•    De Factsheet en de daaruit volgende aandachtspunten bespreken met Coherente.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 10 november 2020
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes