Akkoordlijst 08 september 2020

Grondverkoop aan Alliander i.v.m. plaatsen twee transformatorstations.

Netbeheerder Alliander is aangehaakt bij het project groot onderhoud Koninginnebuurt te Ouderkerk aan de Amstel. Alliander heeft vanuit haar energietransitievisie, waarbij er meer wordt gevraagd van de capaciteit van de
elektriciteitskabels, aangegeven dat zij werkzaamheden wil gaan uitvoeren aan zowel het laagspanningsnetwerk als middenspanningsnetwerk. Alliander heeft het voornemen om vijf laagspanningskasten te vervangen door twee transformatorstations. De twee transformatorstations worden geplaatst in Ouderkerk aan de Amstel op de volgende locaties:

 • Noordoostzijde kruising Wilhelminalaan/Koningin Emmalaan en;
 • Noordwestzijde Hoger- Amstellaan (aan de linkerzijde van de brug)/ Gedempte Sluiskom.

Besluit 

In te stemmen met grondverkoop aan Alliander ten behoeve van het plaatsen van twee transformatorstations Koninginnebuurt te Ouderkerk aan de Amstel.

Halfjaarsrapportage Veilig Thuis, 1e helft 2020 + Begeleidende brief van het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland doet in de halfjaarsrapportages verslag van de ontwikkelingen bij Veilig Thuis en van de cijfermatige resultaten van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. De voorliggende halfjaarsrapportage eerste helft 2020 van Veilig Thuis is de eerste rapportage met een begeleidende brief van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Beide documenten worden verzonden aan de gemeenteraadsleden.

Besluit

 • Kennis te nemen van de halfjaarsrapportage van de eerste helft 2020 van Veilig Thuis.
 • Kennis te nemen van de overgelegde begeleidende brief van het be-stuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.
 • Beide documenten aan de gemeenteraadsleden te sturen via het Post-overzicht.

Start aanbesteding Wmo-vervoer onder begeleiding van Forseti.

De raamovereenkomst voor de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer loopt af per 31 juli 2021 en kan niet meer verlengd worden. Dit betekent dat er een jaanbestedingstraject gestart moet worden zodat ook vanaf 1 augustus 2021 het aangepast vervoer van inwoners met een vervoersbeperking van gemeente Ouder-Amstel gewaarborgd is. Voorgesteld wordt om, net als bij de totstandkoming van de huidige overeenkomsten, gezamenlijk met de gemeenten Diemen en Uithoorn een aanbestedingstraject op te starten. Forseti, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van doelgroepenvervoer, kan het aanbestedingstraject zowel procesmatig als inhoudelijk begeleiden. Conform bijgevoegde offerte worden de kosten van de ondersteuning door Forseti op basis van het inwoneraantal verdeeld over de DUO-gemeenten.

Besluit

 • In te stemmen met het starten van een gezamenlijk aanbestedingstraject met de DUO-gemeenten om te komen tot een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer;
 • In te stemmen met de inzet van Forseti voor de procedurele en inhoudelijke begeleiding van het aanbestedingstraject;
 • In te stemmen met de offerte van Forseti conform bijgevoegde offerte en het aandeel in de kosten van de ondersteuning door Forseti ad € 2.760 ten laste te brengen van het beschikbare budget voor Wmo-vervoer.

Verzoek tot het instellen gehandicaptenparkeerplaatsen.

Voor de instelling van gehandicaptenparkeerplaatsen is het beleid opgenomen in hoofdstuk 10 van de Nota Parkeernormen. Op plaatsen in de gemeente, waar een concentratie van gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig is, of dreigt te ontstaan, stellen we alleen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in. In de overige delen van de gemeenten vindt de instelling van een gehandicaptenparkeerplaats-op-kenteken plaats. Er wordt nu de instelling van één algemene gehandicaptenparkeerplaats geadviseerd.

Besluit

 • Nabij Burgemeester Stramanweg nummer 64 te Ouderkerk aan de Amstel een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen.

Archiefinspectieverslag 2020.

Jaarlijks dient de gemeente in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht voor 15 juli een jaarverslag aan te leveren bij de Provincie over het informatie- en archiefbeheer. Het jaarverslag is een gezamenlijk product voor de Duo-organisaties, opgesteld door de directeur van het Noord-Hollands Archief (gemeentearchivaris voor Uithoorn) en de directeur van het Stadsarchief Amsterdam (gemeentearchivaris voor Ouder-Amstel, Diemen en Duo+) conform de opdracht die daartoe aan het Noord-Hollands Archief en het Stadsarchief Amsterdam is verstrekt. Het verslag is gebaseerd op de stand van zaken in juli 2020.

Besluit

 1. Kennis te nemen van het Archiefinspectieverslag 2020.
 2. Het Archiefinspectierapport 2020 aan te bieden aan de Provincie.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 08 september 2020
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes