Akkoordlijst 07 januari 2020

Diverse verzoeken tot het instellen gehandicaptenparkeerplaatsen 

Er zijn drie aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats ontvangen. Voor de instelling van gehandicaptenparkeerplaatsen is het beleid opgenomen in Nota Parkeernormen. Op plaatsen in de gemeente, waar een concentratie van
gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig is, of dreigt te ontstaan, stellen we alleen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in. In de overige delen van de gemeenten vindt de instelling van een gehandicaptenparkeerplaats-op-kenteken plaats. Er wordt nu de instelling van twee gehandicaptenparkeerplaatsen-op—kenteken en één algemene gehandicaptenparkeerplaats geadviseerd.

Besluit

Gehandicaptenparkeerplaatsen-op-kenteken als volgt in te stellen:

  • Nabij Burgemeester Stramanweg 66 te Ouderkerk aan de Amstel;
  • Nabij In de Korenmolen 7 te Duivendrecht;

Een algemene gehandjcaptenparkeerplaats in te stellen:

  • Nabij de flat Jupiter.

Periodieke wijziging Nadere Regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2020 

Conform de Verordening Jeugdhulp 2018 is het college bevoegd om via Nadere Regels de hoogte van het Persoonsgebonden Budget (art. 3.14) te bepalen.
In de Nadere regels Jeugdhulp 20191 is in artikel 3.1 opgenomen wat de maximale tarieven zijn en dat deze “….elk opvolgend kalenderjaar…” geïndexeerd dienen te worden. Met voorliggend collegevoorstel worden de geïndexeerde tarieven voor 2020 ter vaststelling aan u voorgelegd.
In de Nadere regels Jeugdhulp 2020 is de gewijzigde wetgeving Wet Minimum Loon en de ministeriele regeling voor hulp aan het sociaal netwerk verwerkt. U heeft daarover een memo ontvangen op 11 juni van dit jaar. Zie ook de bijlage. Conform de Nadere Regels Jeugdhulp 2019 is de consumentenprijsindex (CPI) T-2 leidend voor de bijstelling van de tarieven. Dat betekent dat de tarieven voor 2020 gebaseerd zijn op de CPI van 2018 (2020 – 2 jaar). De consumentenindex 2018 is door het CBS vastgesteld op 1.7%2. De voorgestelde tarieven zijn met 1.7% verhoogd en conform de verordening naar beneden afgerond op € 0,20. De tarieven 2018 zijn ten onrechte naar bóven afgerond. Een van de effecten is dat daardoor bij enkele tarieven een verschil ontstaan is tussen Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit brengt een grotere foutgevoeligheid voor de uitvoering met zich mee. Voorgesteld wordt om dit in de tarieven 2020 te corrigeren.

In 2019 zijn in het regionale jeugdhulpstelsel aanvullende maatregelen genomen ten behoeve van de financiële beheersbaarheid. Daar waar nodig zijn de Nadere regels aangepast zodat deze aansluiten bij deze maatregelen.

Besluit

Het college besluit in de te stemmen met:

  • Geïndexeerde tarieven;
  • De correctie op de tarieven t.b.v. eenduidigheid in de uitvoering;
  • De gecorrigeerde tarieven alleen op nieuwe PGB’s toe te passen;
  • De inwerkingtreding van dit besluit met terugwerkende kracht te nemen; vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
  • De tekstuele wijzigingen waarmee de Nadere regels 2020 aansluiten bij het regionale jeugdhulpstelsel.

Verkeersbesluiten Zonnehofgebied 

Begin 2019 is de gemeente gestart met de herinrichting van de openbare ruimte in de Zonnehof te Duivendrecht. Zeer onlangs is een deel van de herinrichting, waaronder een wegenuitbreiding, in het Zonnehofgebied opgeleverd. Ook de nieuwe woningen zijn betrokken door de nieuwe bewoners. Voor het parkeren, voor zover gelegen in het openbaar gebied en voor de ontsluitingen moeten daarom een aantal verkeersbesluiten te worden genomen. Het Zonnehofgebied aanwijzen als één “blauwe zone”, aansluitend op de bestaandeblauwe zones met een maximale parkeerduur van 2 uur. De parkeerduurbeperking geldt van maandag t/m vrijdag, van 08.00 uur tot 18.00 uur. De overige beperkingen vanuit een “blauwe zone”, zoals het alleen mogen
parkeren in een parkeervak of op een weggedeelte waarlangs een blauwe belijning is aangebracht, gelden gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week, en alle dagen van het jaar. De huidige blauwe zone en “verboden om stil te staan” van de parkeergarages Venus en Uranus, met een afwijkende parkeerduur van 3 uur, ongewijzigd continueren.

Besluit

In te stemmen met de geadviseerde, verkeersbesluiten voor het Zonnehofgebied.