Akkoordlijst 06 oktober 2020

Instellen parkeerplaatsen die zijn bestemd voor het opladen van een elektrische auto op diverse locaties met (twee gereserveerde parkeerplaatsen per oplaadpunt)

  • Er wordt voorgesteld om op de volgende locaties nieuwe oplaadpunten voor, elektrisch vervoer te plaatsen met per oplaadpunt (conform de beleidslijn) het instellen van twee gereserveerde parkeerplaatsen. Het gaat om een oplaadpunt op de: Het op de geadviseerde locaties plaatsen van een elektrisch oplaadpunt en hierbij per oplaadpunt twee parkeerplaatsen aan te wijzen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van een elektrische auto, op:
  • Hendrick van Avercampweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel of binnen en straal van100 meter hiervan; 
  • Clarissenhof 121 te Duivendrecht of binnen een straal van 100 meter hiervan;
  • Aart van der Neerweg 133 te Ouderkerk aan de Amstel of binnen een straal van 100 meter hiervan;
  • Tegenover Abraham Rademakerstraat 38 te Ouderkerk aan de Amstel;
  • Telstarweg 1 te Duivendrecht, of binnen een straal van 100 meter hiervan.

Er is inspraak op open gesteld en zijn twee zienswijzen ontvangen van bewoners die graag ook in de buurt van hun woning een oplaadpunt geplaats willen zien. Die aanvragen worden ook in behandeling genomen.

Besluit 

Het op de geadviseerde locaties plaatsen van een elektrisch oplaadpunt en hierbij per oplaadpunt parkeerplaatsen aan te wijzen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van een elektrische auto.

Beslissing op het bezwaarschrift van V.A. tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 22 januari 2020

Bij besluit van 31 jul 2019 is aan bezwaarmaakster, ingevolge de Participatiewet, een tijdelijke inkomensvoorziening toegekend voor de noodzakelijke bestaanskosten, ingaande 8 juli 2019.
Bij brief van 7 november 2019 is bezwaarmaakster uitgenodigd voor een gesprek in het kader van de arbeidsinschakeling. Bezwaarmaakster is zonder bericht niet verschenen op de uitnodiging. Bij brief van 14 november 2019 is bezwaarmaakster opnieuw (aangetekend) uitgenodigd voor een gesprek in het kader van de arbeidsinschakeling. Zij is verzocht om sollicitatieactiviteiten tot en met 21 oktober 2019 mee te nemen.

Op 21 november 2019 is met bezwaarmaakster gesproken over het niet/ onvoldoende nakomen van de afspraken omtrent haar deelname aan het Jobcenter en het niet verschijnen op een sollicitatiegesprek. Van het gesprek is een verklaring opgesteld, die bezwaarmaakster heeft getekend. Bij bestreden besluit van 22 januari 2020 is de tijdelijke inkomensvoorziening, ingevolge de Participatiewet, tijdelijk geheel geweigerd met 100%, gedurende één maand. Deze maatregel is opgelegd wegens schending van de arbeidsverplichting. Daarbij is in aanmerking genomen, dat de gedraging bezwaarmaakster verweten wordt. Bezwaarmaakster heeft op 31 januari 2020 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 22 januari 2020. Het bezwaarschrift is door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel behandeld. Op 15 juli 2020 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift is namelijk niet ondertekend, wat wel verplicht is. Ondanks dat bezwaarmaakster diverse keren verzocht is het bezwaarschrift alsnog te ondertekenen en het verzuim daarmee te herstellen, heeft bezwaarmaakster hiervan geen gebruik gemaakt. Het verzuim is niet hersteld en het bezwaarschrift is daarmee derhalve niet ontvankelijk is. De commissie komt daarom niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.

Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 22 januari 2020 niet-ontvankelijk te verklaren. Overigens wordt opgemerkt, dat de commissie bij inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift het college geadviseerd zou hebben het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Volgens de commissie heeft bezwaarmaker geen uitvoering gegeven aan haar verplichtingen, die gelden vanuit de Participatiewet. Daarbij is de commissie van mening dat de omstandigheden van bezwaarmaker niet gekwalificeerd kunnen worden als bijzondere omstandigheden waardoor er van de kant van bezwaarmaker geen sprake zou zijn van verwijtbaarheid.

Besluit

1.    Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 31 januari 2020 niet-ontvankelijk verklaren.
2.    Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Duivendrecht”

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het nieuwe snippergroen (voorheen woninggroen) beleid. Op basis van dit beleid wordt onder meer het verbod op bouwen op snippergroen herzien. Dit betekent dat het in het geldende bestemmingsplan “Reparatieplan Duivendrecht” opgenomen bouwverbod geschrapt dient te worden. Dat kan alleen met een bestemmingsplanherziening.
Tevens worden in deze herziening regels over woningsplitsing en kamerverhuur opgenomen. Het is van belang dat de gemeente meer regie krijgt op deze praktijken, met name vanwege de leefbaarheid van de woonomgeving. Het geldende bestemmingsplan “Duivendrecht “sluit in veel gevallen woningsplitsing en kamergewijze bewoning (onbedoeld) niet uit. Ook zijn de onlangs vastgestelde beleidsregels voor afwijking van bestemmingsplannen in dit ontwerpplan opgenomen.

Besluit

•    Het bestemmingsplan “Herziening Duivendrecht” in ontwerp vast te stellen;
•    Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen, conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Ouderkerk”

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het nieuwe snippergroen (voorheen woninggroen) beleid. Op basis van dit beleid wordt onder meer het verbod op bouwen op snippergroen herzien. Dit betekent dat het in het geldende bestemmingsplan “Reparatieplan Ouderkerk” opgenomen bouwverbod geschrapt dient te worden. Dat kan alleen met een bestemmingsplanherziening. Tevens worden in deze herziening regels over woningsplitsing en kamerverhuur opgenomen. Het is van belang dat de gemeente meer regie krijgt op deze praktijken, met name vanwege de leefbaarheid van de woonomgeving. Het geldende bestemmingsplan “Ouderkerk a/d Amstel “sluit in veel gevallen woningsplitsing en kamergewijze bewoning (onbedoeld) niet uit. Ook zijn de onlangs vastgestelde beleidsregels voor afwijking van bestemmingsplannen in dit ontwerpplan opgenomen. Ook zijn de regels voor aanlegsteigers bij woningen aangescherpt om wildgroei te voorkomen.

Besluit

•    Het bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk” in ontwerp vast te stellen;
•    Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen, conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Jaarverantwoording kinderopvang 2019

De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en gastoudervoorzieningen. In opdracht van de gemeente controleert de GGD Amsterdam alle kinderopvangvoorzieningen. Waar nodig treedt de gemeente vervolgens zelf handhavend op.
De jaarverantwoording kinderopvang 2019 laat zien op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke verplichting inzake de kinderopvang

Besluit

1.    De jaarverantwoording kinderopvang 2019 vast te stellen.
2.    De jaarverantwoording kinderopvang 2019 ter kennisname aan te bieden
aan de raad.
3.    De jaarverantwoording via www.isd.owinsp.nl in te zenden aan de 
Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Planschadeovereenkomst voor afwijking bestemmingsplan Nederhoven 36

De bewoners van Nederhoven 36 hebben verzocht om af te mogen wijken van het bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel voor het realiseren van een opbouw op de bestaande aanbouw. Onlangs zijn beleidsregels voor afwijken van bestemmingsplannen vastgesteld. Op basis van deze regels dient onder meer gemotiveerd te worden waarom men wil afwijken. Aanvragers hebben een afdoende motivering aangeleverd. Tevens wordt in de regels als voorwaarde voor medewerking aan de afwijking bepaald dat een planschadeovereenkomst gesloten dient te worden. Aanvragers zijn hiertoe bereid. De burgemeester dient namens de gemeente deze overeenkomst te tekenen. Daartoe wordt zij gemachtigd door het college.

Besluit

Burgemeester, mevrouw J. Langenacker te machtigen om namens burgemeester en wethouders de planschadeovereenkomst met betrekking tot het realiseren van een opbouw op de bestaande uitbouw aan de Nederhoven 36 te Ouderkerk aan de Amstel.

Nieuw lid algemeen bestuur Stichting Florente basisscholen

De gemeenteraad oefent conform de Wet op het primair onderwijs toezicht uit op het openbaar onderwijs. De gemeenteraad heeft daartoe onder andere de bevoegdheid de benoeming van leden van het algemeen bestuur van samenwerkingsstichting Florente basisscholen goed te keuren.

Besluit

•    In te stemmen met de voordracht van het bestuur van Florente om E.v.T. als lid van het algemeen bestuur te benoemen met ingang van 1 augustus 2020;
•    Bovengenoemde voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
•    Geheimhouding op te leggen in verband met het feit dat voor de goedkeuring van de benoeming van het lid van het algemeen bestuur bijzondere persoonsgegevens zijn verstrekt ter beoordeling van de benoeming. De geheimhouding geldt voor overgelegde bijlage 1 en 5 bij het raadsvoorstel voor onbepaalde tijd.

Reglement draagvlakmeting bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel

In 2015 is de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel opgericht. Deze is in 2016 van start gegaan met een looptijd van 5 jaar. 
De ondernemers hebben aangegeven de BIZ te willen continueren. Er is een informele draagvlakmeting gehouden waaruit voldoende draagvlak blijkt. De verordening is afgelopen week door de raad vastgesteld. Om deze uit te kunnen voeren moet een draagvlakmeting georganiseerd worden. Hier is een reglement voor opgesteld.

Besluit

In te stemmen met het reglement draagvlakmeting BIZ Ouderkerk aan de Amstel 2020.

Besluit op de bezwaarschriften tegen een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor het oprichten van een bedrijfspand op het perceel Ambachtenstraat 40

Bij besluit van 19 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor het oprichten van een bedrijfspand op het perceel Ambachtenstraat 40 te Ouderkerk aan de Amstel. Dit besluit is verleend aan Den Hertog Holding B.V. te (1184 VE) AMSTELVEEN aan het adres Amsteldijk Zuid 78 A (hierna: “vergunninghouder”). Het besluit is gepubliceerd op 26 februari 2020 in het Weekblad van Ouder-Amstel. Tegen het besluit voornoemd hebben elf bezwaarmakers bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 15 juli 2020 advies uitgebracht. De commissie heeft u als volgt geadviseerd:

1) de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2) het bestreden besluit te toetsen aan de nieuwe beleidsregels;
3) en afhankelijk van die uitkomst het besluit met een verbeterde motivering in stand te laten dan wel alsnog te herroepen en afhankelijk van dit besluit een proceskostenvergoeding toe te kennen van €525,- aan bezwaarmaker sub 1 en € 525,00 bezwaarmakers sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 11 gezamenlijk.

In de Beleidsregels afwijking bestemmingsplannen zijn 8 punten opgenomen waar een (vergunnings)aanvraag aan getoetst dient te worden. Aan afwijking van een (geldend) bestemmingsplan zal worden meegewerkt, indien het noodzakelijk is voor het oplossen van knelpunten waar het bestemmingsplan niet in voorziet en waartegen in planologisch opzicht geen bezwaar bestaat. Op grond van deze regel zal de vergunning geweigerd dienen te worden. Door de vergunninghouder is verzocht de grotere bouwhoogte toe te staan omdat het dan mogelijk is om een extra bouwlaag met opslagboxen te creëren. Zonder de afwijking van het bestemmingsplan kan het gebouw worden gerealiseerd en zonder problemen worden gebruikt conform de bestemming. Er is derhalve geen sprake van een knelpunt. Afwijken van beleid kan in bijzondere omstandigheden. De gewenste extra bouwlaag kan niet aangemerkt worden als een bijzondere omstandigheid die afwijken rechtvaardigt. Bovendien zou dit een ongewenst precedent scheppen. U wordt geadviseerd te besluiten:

1) de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2) het bestreden besluit te herroepen in die zin dat de vergunning in heroverweging geweigerd wordt;
3) de vergoeding om proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen;
4) uw besluit aan bezwaarmakers en vergunninghouder bekend te maken. 

Besluit 

1.    De bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2.    Het bestreden besluit van 19 februari 2020 te herroepen en de vergunning in heroverweging te weigeren.
3.    Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.
4.    Het besluit aan bezwaarmakers en vergunninghouder bekend te maken.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 06 oktober 2020
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes