Akkoordlijst 04 februari 2020

Verhuur perceel groen In de Pelmolen 15.

Een perceel van ca. 12,5 m2 aan de voorzijde van In de Pelmolen 15 te Dui-vendrecht te verhuren door de gemeente aan de bewoner van In de Pelmolen 15.

Besluit

Een perceel van ca. 12,5 m2 snippergroen aan de voorzijde van In de Pelmolen 15 te Duivendrecht te verhuren.

Behandeling van de managementletter 2019 van Verstegen Accountants en Ad-viseurs.

Hierbij treft u de managementletter 2019 aan, uitgebracht door Verstegen Ac-countants en Adviseurs. Naar aanleiding van de tussentijdse accountantscontro-le van het boekjaar 2019 verstrekt de accountant een verslag op hoofdlijnen van zijn bevindingen. De bevindingen zijn in het verslag nader uitgewerkt en waar nodig voorzien van actiepunten en adviezen.

Besluit

  1. Kennis te nemen van de managementletter 2019 uitgebracht door Verstegen Accountants en Adviseurs. Naar aanleiding van de tussentijd-se accountantscontrole van het boekjaar 2019 verstrekt de accountant een verslag van zijn bevindingen welke zijn opgenomen in de manage-mentletter 2019 Gemeente Ouder-Amstel.

Resultaat Zelfevaluatie PNIK en BRP 2019.

De zelfevaluatie BRP is een jaarlijkse toets die bestaat uit onder andere vragen over de inrichting, werking, beveiliging en verwerking van gegevens van de BRP. Met de jaarlijkse zelfevaluatie PNIK toetst de gemeente de toepassing van beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgiftepro-ces reisdocumenten. De resultaten van de zelfevaluaties dienen aangeboden te worden aan de toezichthouder.

Besluit

  • De managementrapportage BRP en PNIK 2019 vast te stellen;
  • De uittreksels BRP en PNIK te ondertekenen en deze ondertekende ver-sies vóór 14 februari 2020 naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) te sturen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 04 februari 2020
de secretaris, L.J. Heijlman