Akkoordlijst 03 november 2020

Plan van Aanpak verbetering archieven 2020 e.v.

Jaarlijks dienen gemeenten in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht verantwoording af te leggen bij de Provincie over het archiefbeheer. Ouder-Amstel heeft voor de uitvoering van de Archiefwet in 2019 van de Provincie de beoordeling ‘redelijk adequaat’ gekregen. Deze beoordeling is gelijk aan de beoordelingen van de afgelopen jaren. De Provincie maakt zich echter zorgen over een aantal verbeterpunten die al meerdere jaren voortbestaan zonder dat er concrete vooruitgang wordt geboekt. De Provincie heeft gevraagd om een plan van aanpak om het archief- en informatiebeheer te verbeteren. Omdat dezelfde problematiek speelt bij alle DUO-organisaties en omdat het archiefbeleid en -beheer door Duo+ wordt uitgevoerd, is er een centraal Plan van Aanpak opgesteld.

Besluit

1.    In te stemmen met het bijgevoegde Plan van Aanpak verbetering archieven.
2.    In te stemmen met de bijgevoegde oplegger archief project Gemeente Ouder-Amstel met prioriteitstelling.
3.    De financiële onderbouwing welke is opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021; in 2021 is dit € 82.500; in 2022 € 75.500; in 2023 € 43.000; in 2024 € 33.000; in 2025 € 33.000 vast te stellen.
4.    Opdracht te geven om een uitvoeringsplan te maken.

Verantwoording uitkering OGGZ en verslavingszorg 2019 verstrekt door Amsterdam aan Ouder-Amstel

Verzoek vaststelling verantwoordingsverslag en subsidiebedrag ontvangen uitkering OGGZ en verslavingszorg 2019.

Besluit

1.    De verantwoording voor de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2019 van Amsterdam aan Ouder-Amstel vast te stellen.
2.    Overgelegde brief vast te stellen waarin de gemeente Amsterdam wordt verzocht de subsidie vast te stellen.
3.    In te stemmen met verzending aan de gemeente Amsterdam van het document over de verantwoording van de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2019 en tevens overgelegde brief met verzoek tot vaststel-ling.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 03 november 2020
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes