Akkoordlijst 02 juni 2020

Intentieovereenkomst ‘Wenckebachweg Zuid’ m.b.t. locatie Wenckebachweg Zuid 90 en 100, Werkstad OverAmstel ABPZ, Deelgebied Weespertrekvaart.

Initiatiefnemer heeft sinds geruime tijd ambities om in het deelgebied Weespertrekvaart de percelen aan de Wenckebachweg Zuid 90 en 100 te Amsterdam-Duivendrecht te ontwikkelen. 
Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden is ambtelijk overeengekomen een intentieovereenkomst op te stellen. Het doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van afspraken over het:

  1. Opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het gehele plangebied.
  2. Uitwerken van de stedenbouwkundige visie in een ruimtelijk plan na goedkeuring door de Gemeente. Beide eindproducten dienen in overeenstemming te zijn met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening en te passen binnen de beleidskaders en ambities voor Werkstad OverAmstel, deelgebied Weespertrekvaart. Indien het ruimtelijk plan aan de eisen van goede ruimtelijke ordening voldoet en past binnen de beleidskaders en ambities voor Werkstad OverAmstel, zullen er vervolgafspraken worden gemaakt. Die zullen onder andere betrekking hebben op de investering in de openbare ruimte en de benodigde juridisch-planologische procedure. Om de intentieovereenkomst te bekrachtigen wordt het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) gevraagd de intentieovereenkomst (overgelegd) te ondertekenen.

Besluit

  1. De intentieovereenkomst met rechthebbende Rosebroom B.V. (Initiatiefnemer) voor de locatie aan de Wenckebachweg 90 en 100 te Amsterdam-Duivendrecht aan te gaan.
  2. Portefeuillehouder A.A.M. Boomgaars te machtigen om de intentieovereenkomst namens het college te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 02 juni 2020
de secretaris a.i.,
R.S.M. Heintjes