Akkoordlijst 01 december 2020

Aanpassing Strategisch Informatieveiligheidsbeleid en vaststelling Basisbeveiligingsniveau 2 (BBN2)

Voorheen vormt de Baseline informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) het normenkader. Per 1 januari 2020 is dit echter veranderd en is een nieuw normenkader, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), van kracht geworden. De BIO is daarmee het nieuwe normenkader voor alle overheidsorganisaties. In navolging van de BIO hebben we het in 2017 vastgestelde ‘Strategisch Informatieveiligheidsbeleid’ en ‘Tactisch Informatieveiligheidsbeleid’ aangepast aan de nieuwe normering. Dit is uitgewerkt in het “Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020-2023”, van toepassing op alle Duo organisaties. In navolging van de BIO is ook het basisbeveiligingsniveau beoordeeld en adviseren we voor de gemeente Ouder-Amstel het Basisbeveiligingsniveau 2 (BBN2) van toepassing te verklaren voor al haar primaire processen. Dit is de gebruikelijke norm voor gemeenten.

Besluit

  • In te stemmen met het herziene “Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020-2023” voor de Duo-organisaties;
  • Het Basisbeveiligingsniveau 2 (BBN2) van toepassing te laten zijn voor al haar primaire processen, deze is eensluidend van toepassing op de Duo+ organisatie.

Beslissing op het bezwaarschrift van M.M. C. tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 3 juli 2020

Bij bestreden besluit van 3 juli 2020 is, ingevolge de Participatiewet, opnieuw de tijdelijke inkomensvoorziening verlaagd met 100% gedurende één maand, wegens schending van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling. De maatregel is opgelegd op grond van artikel 18 lid 4 sub h en lid 5 Participatiewet juncto artikel 9 en artikel 10 van de Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015.
Mr. R.A. v. H. heeft, namens bezwaarmakers, bezwaar gemaakt tegen het besluit van 3 juli 2020. Op 6 oktober 2020 vond de hoorzitting plaats bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 18 november 2020 is het advies van de commissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 3 juli 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Ook wordt voorgesteld, in aanvulling op het advies van de commissie, om geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.

Besluit

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 13 juli 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.
  3. Bezwaarmaker van de genomen beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 01 december 2020
de secretaris,


R. van Reijswoud