Vaststelling bestemmingsplan Waver 35

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat in de vergadering van 30 mei 2024 de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan ‘Waver 35 te Ouderkerk aan de Amstel’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van de voormalige agrarische bedrijfswoning, zodat deze woning en de bijbehorende gronden als reguliere woning en woonperceel gebruikt kunnen worden. Een deel van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zal daarbij gesloopt worden. Het projectgebied betreft het perceel Waver 35 dat, ten zuidoosten van de kern Ouderkerk aan de Amstel, binnen het landelijk gebied ligt. Aan de west/noordwestzijde grenst het plangebied aan het woonperceel Waver 34. De oost/noordoostzijde van het plangebied grenst aan het woonperceel Waver 36. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de verkeersweg Waver. 

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op ondergeschikte delen gewijzigd. Op de verbeelding van het eerder ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan was de dubbelbestemming functie Waterstaat – Waterkering niet correct opgenomen. De verbeelding is in de vastgestelde versie van het bestemmingsplan aangepast ten opzichte van de ontwerpfase.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Waver 35 te Ouderkerk aan de Amstel’ ligt, samen met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 13 juni 2024 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel.

Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl en omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPWaver35-VA01.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de beroepstermijn, van 13 juni tot en met 24 juli 2024, staat tegen de vaststelling van het bestemmingsplan rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. U kunt ook beroep instellen als u geen belanghebbende bent, maar wél tijdig een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpplan en/of geen belanghebbende bent van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State, raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.