Bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ en het daarbij behorende besluit tot vaststelling van hogere waarden, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, is vastgesteld.

Bestemmingsplan

In 2014 zijn de manege-activiteiten van de manege ‘Gijsbrecht van Aemstel’ aan de Holendrechterweg 22a in Ouderkerk aan de Amstel gestaakt. Het terrein wordt sindsdien niet meer gebruikt en de bebouwing is in 2020 gesloopt. 

In 2014 is door de gemeente Ouder-Amstel een algemene visie opgesteld waarin de planologische en ruimtelijke mogelijkheden zijn verkend voor dit terrein. Deze visie is in 2017 geactualiseerd. Op basis van dit visiedocument zijn door de gemeenteraad in oktober 2019 uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van het manegeterrein. 

Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 33 nieuwe woningen dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Om de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid, conform de Wet geluidhinder, wordt op verschillende plaatsen overschreden als gevolg van wegverkeer op de snelwegen A2 en A9. Voor de meeste nieuw te bouwen woningen wordt een hogere waarde voor de beide snelwegen vastgesteld.

Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 51 dB vast te stellen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ en het hierbij behorende besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen, samen met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 13 juni 2024 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl/afspraak of telefonisch via (020) 496 21 21.

Het bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ is, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de bijlagen die gaan over het besluit hogere waarden) digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPGijsbrechtkwart-VA01.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het vaststellen van de hogere waarden kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen: 

  • belanghebbenden;
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Beroep kan ingesteld worden gedurende de terinzagelegging van zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.