Bekendmaking toekennen straatnaam Ton Alberspad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel hebben op 24 juni 2024 besloten om de straatnaam ‘Ton Alberspad’ toe te kennen aan het pad langs de Kloostersingel in Duivendrecht.

Het besluit is genomen op grond van artikel 2 van de Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) Ouder-Amstel en artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Het straatnaambesluit met de bijbehorende situatietekening ligt met ingang van donderdag 4 juli 2024 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. 

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, bij de afdeling Juridische Zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, uw adres, uw handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure om een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt zo’n verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.