Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht‘ op 29 juni 2023 (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht gaat een herontwikkeling plaatsvinden. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden maximaal 36 woningen gerealiseerd.

Ten behoeve van de herontwikkeling is een Stedenbouwkundig Plan opgesteld, dat op 29 september 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. De beoogde ontwikkeling is niet passend in het geldende bestemmingsplan ‘Duivendrecht’. Om realisatie mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Dit bestemmingsplan is volledig in lijn met het vastgestelde Stedenbouwkundig Plan.

Ter inzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht‘ en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 7 september 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. Tevens is het plan digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.RIJKSSTRAATWEG125-VA01).

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen:

  • belanghebbenden;
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Beroep kan ingesteld worden gedurende de terinzagelegging van zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: digitaalloket.raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.