Ontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 125 Duivendrecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht’ vrij gegeven is voor terinzagelegging. 

Inhoud plan  

Op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht gaat een herontwikkeling plaatsvinden. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden maximaal 36 woningen gerealiseerd. Voor de herontwikkeling is een Stedenbouwkundig Plan opgesteld. De gemeenteraad heeft deze op 29 september 2022 vastgesteld. De beoogde ontwikkeling is niet passend in het geldende bestemmingsplan ‘Duivendrecht’. Om nieuwbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Dit bestemmingsplan is volledig in lijn met het vastgestelde Stedenbouwkundig Plan.

Ter inzage  

Het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van 2 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is ook digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.Rijksstraatweg125-ON01). 

Zienswijzen  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.’ U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Ouder-Amstel via e-mailadres: gemeente@ouder-amstel.nl, onder de vermelding ‘zaaknummer 2023-014466 zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 125’.