Ontwerp bestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht‘ vrij gegeven is voor terinzagelegging.

Inhoud plan

Op 25 mei 2022 is het bestemmingsplan ‘Herziening Duivendrecht’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De zienswijze van TenneT TSO B.V.,welke gericht was op het bestemmen en beschermen van een 150 kV ondergrondse hoogspanningsverbinding Zorgvlied – Venserweg, is abusievelijk niet verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan. De leiding ligt ten noorden van, en evenwijdig aan, de Van der Madeweg. Ten westen van de Rijksstraatweg ligt de leiding ook ten zuiden van de Van der Madeweg. 

Naar aanleiding van het ingediende beroep, heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) de gemeente opdracht gegeven om een nieuw bestemmingsplan op te gaan stellen, waarmee de hoogspanningsverbinding bestemd wordt. Met het bestemmingsplan ‘Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht’ wordt invulling gegeven aan de uitspraak van de Afdeling.

Ter inzage  

Het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van 22 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl(NL.IMRO.0437.BP150kVverb-ON01). 

Zienswijzen  

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.