Maatwerkbesluit "Geluid" H.J.E. Wenckebachweg 120, Amsterdam-Duivendrecht

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een besluit genomen heeft over het opleggen van maatwerkvoorschriften. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt.
De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Eurofins Omegam B.V. en hebben betrekking op het aspect geluid in verband met het voornemen van de gemeente Amsterdam om tijdelijke woonunits aan de H.J.E. Wenckebachweg 118 te plaatsen.

  • Datum besluit: 5 september 2023
  • Zaaknummer: 12117449

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, T.a.v. juridische zaken, Postbus 35, 1190 BA Ouderkerk aan de Amstel. 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 
 
Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hieronder genoemde datum van het besluit.

  • Datum besluit: 05-09-2023
  • Datum publicatie: 11-09-2023
  • Datum einde publicatie: 18-10-2023
  • Reageren mogelijk tot 18-10-2023