Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen-op-kenteken

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben besloten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats-op-kenteken op drie locaties.

  1. Kloosterstraat in Duivendrecht, ter hoogte van de woning Kloosterstraat nummer 8;  
  2. Burghzatenplein te Ouderkerk aan de Amstel, ter hoogte van de woning Burghzatenplein nummer 7;
  3. Abraham Rademakerweg te Ouderkerk aan de Amstel, direct op de hoek met de Jacob van Ruisdaelweg, de parkeerplaats aan de zuidzijde van de weg. 

Alle drie de aanvragen voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld op grond van de Nota parkeernormen Ouder-Amstel 2018.

Indienen bezwaarschrift

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking in de Staatscourant (23 februari 2023) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de  Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
  • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.