Geluidsontheffing verleend voor werkzaamheden tussen de Amstel, A2 en de A9, Ouder-Amstel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.

Het betreft een ontheffing voor de overschrijding van de in het Bouwbesluit 2012 opgenomen dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur en het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag tot en met zaterdag voor 07.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van:

  • 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

Werkzaamheden

  • De ontheffing heeft betrekking op de volgende werkzaamheden, op de locatie tussen de Amstel en de A2 en bij de rijksweg A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht:
  • Grondwerk in de avond en nachtperiode tussen de Amstel en de A2 (ontheffing APV);
  • Grondwerk nabij KW019 in de dagperiode op zondag (ontheffing APV);
  • Werkzaamheden ten behoeve van de 4e rijbaan HRR en aanleg pechhavens in de avond- en nachtperiode (ontheffing APV);
  • Baggeren bij KW009 (ontheffing APV);
  • Intrillen van verschillende damwanden GK16, KW007, KW008 en KW009 in de dagperiode, avond- en nachtperiode en op zondag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Verschillende sloopwerkzaamheden aan de kunstwerken KW007 en KW008 avond- en nachtperiode en op zondag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Verwijderen geluidsschermen t.b.v. de pechhavens op het traject tussen KW007 en KW009 in de nacht (ontheffing Bouwbesluit 2012). 

Datum besluit: 16 januari 2023
Aanvrager: FCC Construccion S.A.
Zaaknummer: 11659103

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, T.a.v. juridische zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hieronder genoemde datum van het besluit.

Datum besluit 16-01-2023
Datum publicatie 23-01-2023
Datum einde publicatie 28-02-2023
Reageren mogelijk tot 28-02-2023