Geluidsontheffing verleend Rijksweg A9

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.

Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag tot en met zaterdag voor 07.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) en de overschrijding van de in het Bouwbesluit 2012 opgenomen dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur voor de periode:

 • 1 juli tot en met 31 december 2023

De ontheffing heeft op grond van artikel 8.3, derde lid, van het Bouwbesluit 2012 betrekking op de volgende werkzaamheden:

 1. Intrillen van damwanden voor de duikers D105, D132, D135, D139 en GK16A;
 2. Betonwerkzaamheden voor de duikers D132, D135 en D139;
 3. Slopen, aanbrengen tijdelijke hulpwerken, heien prefab palen en installeren nieuwe liggers voor KW008;
 4. Betonwerkzaamheden en aanbrengen nieuwe liggers KW009;
 5. Verwijderen oude en installeren nieuwe liggers KW010;
 6. Sloop van het dek van KW011;
 7. Aanbrengen nieuwe liggers KW007;
 8. Verwijderen en aanbrengen portalen;
 9. Aanbrengen prefab palen KW019.

Op grond van artikel 4.6, tweede lid, van de APV van gemeente Ouder-Amstel heeft de ontheffing tevens betrekking op de volgende werkzaamheden:

 • Slijpen detectielussen, voorbereidingswerkzaamheden weg fase 2.1 en grondwerk.

Datum besluit: 27 juni 2023
Aanvrager: FCC Construccion S.A.
Zaaknummer: 12063358

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, T.a.v. Juridische Zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 
 
Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hieronder genoemde datum van het besluit.

Datum besluit 27-06-2023
Datum publicatie 30-06-2023
Datum einde publicatie 09-08-2023