Geluidsontheffing verleend Bouwbesluit 2012

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.

Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (maandag tot en met zaterdag voor 07.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode:

  • Zondag 26 maart van 07:00 uur tot en met 19:00 uur.

De ontheffing heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

  • Intrillen van damwanden voor TGK21 op zondag (ontheffing Bouwbesluit 2012).
  • Datum besluit: 4 maart 2023
  • Aanvrager: FCC Construccion S.A.
  • Zaaknummer: 11891767

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, T.a.v. Juridische Zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Verzoek om voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hieronder genoemde datum van het besluit.

  • Datum besluit: 04-03-2023
  • Datum publicatie: 13-03-2023
  • Datum einde publicatie: 16-04-2023