Categorieaanwijzing artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2023 heeft besloten flexwoningen die langer dan 10 jaar op een locatie worden geplaatst, aan te wijzen als een categorie van gevallen op basis van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, waardoor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht niet is vereist.

Toelichting: In beginsel is afwijken van een bestemmingsplan voor het plaatsen van flexwoningen die langer dan 10 jaar op één locatie staan pas mogelijk, als de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht kan de gemeenteraad categorieën van gevallen aanwijzen, waarin een dergelijke verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Daardoor kan een afwijkingsprocedure sneller worden doorlopen en kan een project eerder tot uitvoering komen. Het college kan op grond van dit besluit voor flexwoningen die langer dan 10 jaar een locatie staan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan.