Actualiseren vergunning Verlengde Van Marwijk Kooystraat 40

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven.
De beschikking betreft het ambtshalve actualiseren van de vergunning van Total Nederland N.V. voor de inrichting gelegen aan de Verlengde van Marwijk Kooystraat 40 te Amsterdam-Duivendrecht. De reden hiervoor is dat een aantal voorschriften van de verleende (revisie)vergunning van 1 juni 2010, documentnummer D13176122, niet meer aan de actuele wet- en regelgeving en ontwikkelingen voldoet.

Zaaknummer: 11725998

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij:

  • de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD te Ouderkerk aan de Amstel. Maak telefonisch een afspraak via: (020) 496 21 21;
  • de gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam. Bel voor openingstijden of voor het maken van een afspraak 14 020.

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. 
In aanvulling op het voorgaande geldt volgens recente uitspraken van de rechter het volgende:
Als belanghebbende kunt u beroep instellen zonder dat u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Als niet-belanghebbende kunt u ook beroep instellen maar dan moet u wel eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.
 
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.
 
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

  • Datum besluit 08-09-2023
  • Datum publicatie 20-09-2023
  • Datum einde publicatie 03-11-2023
  • Reageren mogelijk tot 03-11-2023