Voorbereidingsbesluit Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de gemeenteraad van deze gemeente op 7 juli 2022 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het plangebied Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft 7 juli 2022 besloten:

Te bepalen dat:

Voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBCentrumOKA2022-0006 een herziening van het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ wordt voorbereid;

Te bepalen dat:

a. het verboden is om het gebruik van de in dit besluit begrepen gronden en bouwwerken te wijzigen, dan wel sloop of (ver)bouwwerkzaamheden van bouwwerken uit te voeren met uitzondering van werkzaamheden ten dienste van gewoon onderhoud;

b. burgemeester en wethouders voor werkzaamheden ontheffing kunnen verlenen van het bepaalde onder a. wanneer de werkzaamheden dan wel het gebruik niet strijdig is met het toekomstige bestemmingsplan;

Te bepalen dat:

Het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.
Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen.

Ter inzage

Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 23 september 2022 gedurende een termijn van zes weken in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van het stuk kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21.

Het voorbereidingsbesluit is ook raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl. Zoek met ID: NL.IMRO.0437.VBCentrumOKA2022-0006.
Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.