Verkeersbesluit reconstructie Rijksstraatweg

Medio april 2023 wordt de reconstructie van de Rijksstraatweg in Duivendrecht opgeleverd. Met dit project worden diverse verkeerskundige aanpassingen uitgevoerd. Voor een aantal is een verkeersbesluit nodig. Over onderstaande aanpassingen is een verkeersbesluit genomen. De besluiten worden pas uitgevoerd als het weggedeelte opnieuw is ingericht.

  • Over de gehele Rijksstraatweg wordt 30 km/u de maximumsnelheid. Omdat de Rijksstraatweg zijn gebiedsontsluitende functie behoud blijft het verkeer op de Rijksstraatweg in de voorrang. Dit alles is in lijn met de nieuwe standaard GOW30.
  • Ter hoogte van Rijksstraatweg 71 wordt een voetgangersoversteekplaats opgeheven. Dit wordt gedaan om de voetgangersstroom beter te bundelen. Bovendien past het in een 30 km/u zone om de oversteken zo min mogelijk te regelen.
  • Ter hoogte van de kruisingen met de Telstarweg/Plataanstraat en de kruising met Waddenland wordt door de reconstructie de kruising gelijkwaardig ingericht. Om het verkeer op de Rijksstraatweg wel in de voorrang te houden worden borden geplaatst om de voorrang te regelen. 
  • Op het weggedeelte tussen Basilicumhof 14 en de Rijksstraatweg geldt aan de zuidelijke zijde een parkeerverbod. De borden zijn hier niet nodig, aangezien het al verboden is om binnen vijf meter van een kruising te parkeren.
  • Bij de kruising tussen de busbaan en Rijksstraatweg wordt de verkeerssituatie verduidelijkt in de bebording.
  • Bij station Duivendrecht is ruimte voor het afzetten of ophalen van treinreizigers. Er was hier een parkeerschijfzone voor de maximale duur van 1,5 uur van maandag tot en met zondag. Deze bebording voldoet hier niet, omdat de gemiddelde duur voor het ophalen of afzetten van treinreizigers veel korter is. Daarom wordt dit bord vervangen door een bord wat aangeeft dat hier maximaal 30 minuten geparkeerd mag worden.