Vaststelling bestemmingsplan transformatorstation Bijlmer Noord

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 25 mei 2022 het bestemmingsplan ‘Transformatorstation Bijlmer Noord’ heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het transformatorstation Bijlmer Noord en directe omgeving. De capaciteit van het transformatorstation wordt uitgebreid door het plaatsen van een transformator in een leeg gedeelte van het station. Hierdoor neemt het vermogen toe en is het noodzakelijk om een geluidzone rond het transformatorstation vast te leggen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

Het transformatorstation Bijlmer Noord ligt op het parkeerterrein P2, bij de kruising tussen de Holterbergweg en de Borchlandweg. 

Ter inzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 9 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437. BP150kVstation-VG01).

Beroepstermijn en voorlopige voorziening

Een belanghebbende kan gedurende de terinzagelegging van zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: digitaalloket.raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.