Vaststelling bestemmingsplan De Nieuwe Toekomst fase 1

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 januari 2022 het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Toekomst fase 1’ ongewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Beschrijving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het huidige trainingscomplex van Ajax waar de huidige gebouwen worden verwijderd en nieuwe moderne gebouwen worden gerealiseerd, passend bij de ambitie van Ajax.
Het plangebied ligt tussen de oprit A2, Burgemeester Stramanweg, Holterbergweg en de kavel van voormalig Borchland. 

Ter inzagelegging

Het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Toekomst fase 1’ met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 10 februari gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk a/d Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.DeToekomst-VA01)

Beroepstermijn en voorlopige voorziening

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze heeft ingediend, kan gedurende de terinzagelegging van zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen, heeft dezelfde mogelijkheid.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treed het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: digitaalloket.raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.