Vaststelling Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het water en kade van de Duivendrechtsevaart te Duivendrecht, voor zover liggend binnen de gemeente Ouder-Amstel, en bestemt onder andere de daarin aanwezige woonboten. 

Inzage stukken

Het bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart’ en de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 10 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidenitificatienummer NL.IMRO.0437.BPDdrechtsevaart-VA01). Als u de stukken liever op papier inziet, kan dat op afspraak in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. U kunt hiervoor contact opnemen met Renske Oussoren, telefoon (020) 496 21 21, e-mail Renske.Oussoren@Ouder-Amstel.nl.

Beroepstermijn en voorlopige voorziening

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend, kan gedurende de terinzagelegging van zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen, heeft dezelfde mogelijkheid.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indienen kan ook digitaal via: loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact opnemen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.