Ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ en het daarbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven is voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ maakt een ontwikkeling mogelijk, die voorziet in maximaal 430 woningen en maximaal 8000 m2 aan voorzieningen. De aanvullende voorzieningen zullen bestaan uit ‘Het Gastenhuis’, een woonplek voor dementerende ouderen, horeca en een kleinschalige supermarkt. Het betreft de locatie van de voormalig Hogeschool van Amsterdam. Het project de ‘Dialogue’, is de eerste stap in deelgebied Weespertrekvaart van monofunctioneel bedrijventerrein naar een gemengd woon-werkgebied ofwel: Werkstad OverAmstel. 

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden op verschillende plaatsen overschreden als gevolg van wegverkeer op de snelweg A10 en diverse andere binnenstedelijke wegen.

Daar waar de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai vanwege de A10 wordt overschreden worden de woningen voorzien van een dove gevel. Voor de overige woningen wordt een hogere waarde voor de snelweg (van 53dB) vastgesteld.

Voor spoorweglawaai (het traject Amsterdam CS – Utrecht CS) wordt voor een deel van de nieuwe woningen ook de voorkeurswaarde overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt niet overschreden. Voor spoorwegverkeer is het ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde van 60 dB vast te gaan stellen. 
Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Deze hogere waarden hebben betrekking op wegverkeerlawaai van de A10 (buitenstedelijke weg), de H.J.E. Wenckebachweg, de Johannes Blookerweg en de Verlengde van Marwijk Kooystraat (binnenstedelijke wegen) en spoorweglawaai.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden liggen, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van woensdag 22 juni 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ is, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de bijlagen die gaan over het ontwerpbesluit hogere waarden), digitaal raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPWenckebach144-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Vanzelfsprekend worden alle zienswijzen beantwoord en wordt het plan hier waar mogelijk op aangepast, alvorens het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel.

Zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan per e-mail via gemeente@ouder-amstel.nl of per post via Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Hierbij dient altijd naam en adres van de indiener vermeld te worden. Voor zowel zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan als vaststelling van hogere waarden vragen wij u het zaaknummer 2020-020901 te vermelden.