Ontwerp bestemmingsplan Zuidasdok 2022 ter inzage

Burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel maken bekend dat, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp bestemmingsplan op 7 juni 2022 vrij gegeven is voor inzage.

Inhoud plan

In 2016 is het Tracébesluit Zuidasdok vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit Tracébesluit is gericht op de bereikbaarheid van de noordelijke randstad en specifiek de Amsterdamse Zuidas. Na vaststelling van het Tracébesluit zijn er drie wijzigingstracébesluiten genomen. Hierin zijn aanpassingen op het Tracébesluit opgenomen. Conform de Tracéwet zijn gemeenten verplicht om een tracébesluit over te nemen in een bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Zuidasdok maakt binnen gemeente Ouder-Amstel de herinrichting van knooppunt Amstel en de verbreding van de A10 Zuid mogelijk, zoals opgenomen in het tracébesluit Zuidasdok en de drie wijzigingsbesluiten. 

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van 8 december 2022 gedurende zes weken ter inzage. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.BPZuidasdok2022-ON01).

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Ouder-Amstel via e-mailadres: gemeente@ouder-amstel.nl, onder de vermelding ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Zuidasdok 2021-116935’.