Ontwerpbestemmingsplan Van der Looskwartier

Inhoud plan 

De 38 eengezinswoningen van woningcorporatie Eigen Haard in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) in Ouderkerk aan de Amstel zijn in een slechte bouwkundige staat. De woningcorporatie Eigen Haard wil deze woningen slopen en vervangen door 57 woningen (28 eengezinswoningen en 29 appartementen). 
De voorgenomen nieuwbouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ omdat de nieuwe woningen deels buiten de bouwvlakken en deels buiten de bestemming “Wonen” worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte overschreden. Om die reden is het nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van 22  juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk a/d Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.BPVdLooskwart-ON01).

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Ouder-Amstel via e-mailadres: gemeente@ouder-amstel.nl, onder de vermelding ‘zaaknummer 2022-063094 zienswijze ontwerpbestemmingsplan Van der Looskwartier ’.