Kennisgeving ontwerpbesluiten voor uitvoering wegverbreding A9

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat de volgende ontwerpbesluiten zijn genomen.

Welke ontwerpbesluiten zijn genomen en liggen ter inzage? 

Het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Rijkswaterstaat verbreedt tussen deze knooppunten de A9 naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. 

De grondslag voor de werkzaamheden aan de A9 is Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2011 en Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017. 

Voor de uitvoering van de tracébesluiten zijn twee ontwerpbesluiten genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

  1. Watervergunning – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). Watervergunning voor het aanleggen van een duiker/brug (D105) in een primaire watergang, ter hoogte van de Polderweg 24 in Ouderkerk aan de Amstel (zaaknummer: WN2022-002796). 
  2. Omgevingsvergunning – Gemeente Ouder-Amstel. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een duiker/brug (D105) ter hoogte van de Polderweg 24 in Ouderkerk aan de Amstel (zaaknummer: 11258505). 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? 

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 ter inzage. 

  • De watervergunning (1): bij Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC te Amsterdam (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur). De stukken kunnen u ook digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de heer J. Mateboer van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), telefoonnummer (06) 52 48 01 42, of per mail: jaap.mateboer@waternet.nl.
  • De omgevingsvergunning (2): bij de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD te Ouderkerk aan de Amstel. Maak telefonisch een afspraak via: (020) 496 21 21. De stukken zijn tevens beschikbaar via de website loket.odnzkg.nl onder de kop ‘bekendmakingen’. 

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht? 

Van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 kan een ieder tegen (een van) de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken.

  • Voor de watervergunning (1) bij Waternet KMR/VTH, Team Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam; of desgewenst mondeling via telefoonnummer (06) 52 48 01 42.
  • Voor de omgevingsvergunning (2) bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Tevens kan een zienswijze worden ingediend via het formulier op de website loket.odnzkg.nl/digitale-formulieren of op verzoek desgewenst mondeling. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) kunt u contact opnemen met de heer Mateboer, telefoonnummer (06)52 48 01 42. Voor meer informatie over het ontwerpbesluit van de gemeente Ouder-Amstel kunt u bellen via telefoonnummer (088) 567 02 00 of gebruikmaken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl.