Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Holendrechterweg 53a/54/54a

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 oktober 2022 het bestemmingsplan ‘Holendrechterweg 53a/54/54a’ gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de nota van beantwoording zienswijzen.

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de uitspraak van de Raad van State van 3 juni 2015 (201404849/1/R1), waarmee de Afdeling de gemeente heeft opgedragen een nieuw bestemmingsplan vast te gaan stellen voor de percelen aan de Holendrechterweg 53a, 54 en 54a. 

Voor de locatie Holendrechterweg 53a/54 worden bestemmingen opgenomen, die passen bij de aanwezige functies, namelijk ‘agrarisch’ en ‘specifieke vorm van bedrijf audioproductiebedrijf en stille opslag’. Op deze locatie zijn twee bedrijfswoningen toegestaan (Holendrechterweg 53a en 54). 

Ter plaatse van de locatie Holendrechterweg 54a wordt de (voormalige) bedrijfsbestemming vervangen door een woonbestemming. Hier worden twee (burger-)woningen mogelijk gemaakt.

Ter inzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 22 december 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch via (020) 496 21 21. De bestemmingsplannen met de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.BPHolendrweg53a54a-VA01).

Beroepstermijn en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen: 

  • belanghebbenden;
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Beroep kan ingesteld worden gedurende de terinzagelegging van zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.