Besluit opleggen last onder bestuursdwang vaartuig tegenover de Binnenweg 2 in Ouderkerk aan de Amstel

Wij hebben een verzoek ontvangen om handhavend op te treden tegen het innemen van een ligplaats van een vaartuig aan een aanlegsteiger tegenover de Binnenweg 2 in Ouderkerk aan de Amstel. Het aanmeren van een vaartuig op deze plek is in strijd met het bestemmingsplan. Dit houdt in dat een vaartuig niet in strijd met het bestemmingsplan binnen de wateren van gemeente Ouder-Amstel mag worden aangemeerd.

Op woensdag 29 december 2021 is het voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang gepubliceerd. De houder/eigenaar van het vaartuig is destijds in de gelegenheid gesteld om binnen een bepaalde termijn de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden en om ons te voorzien van een zienswijze. De overtreding is thans niet beëindigd en de zienswijze is uitgebleven. Ten gevolge daarvan zijn wij tot het volgende besluit gekomen. 

Besluit opleggen last onder bestuursdwang

Wij hebben besloten door toepassing van bestuursdwang op te treden tegen voornoemde overtreding. Dit betekent dat wanneer twee weken na dagtekening van deze publicatie wordt geconstateerd dat de overtreding niet is beëindigd en beëindigd is gehouden, wij een last onder bestuursdwang zullen gaan toepassen.

Dit houdt in dat de situatie aan de aanlegsteiger tegenover de Binnenweg 2 in overeenstemming moet zijn met het geldende bestemmingsplan. In dit geval betekent dit dat het vaartuig verwijderd dient te worden en verwijderd dient te blijven. Wij zullen na de gestelde termijn controleren of hieraan is voldaan. 

Wanneer na de genoemde termijn de overtreding niet is beëindigd zullen wij bovenstaande maatregelen zelf nemen of een derde daartoe opdracht geven. De kosten van bestuursdwang zullen (hoofdelijk) op de overtreder worden verhaald. 

Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend. Het besluit ligt tevens ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel.