Bekendmaking voornemen verkoop perceel grond Holendrechterweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel wil een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel gedeeltelijk sectie D nummer 2664, van circa 815 m2 groot verkopen aan een particulier. Het gaat om een gedeelte van het perceel gelegen tussen De Watergang en Holendrechterweg 12 te Ouderkerk aan de Amstel.

Deze koper heeft een perceel grond in eigendom dat direct grenst aan het bovengenoemd perceel en feitelijk hiervan onderdeel uitmaakt. Een deel van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel gedeeltelijk sectie D nummer 2558, van circa 90 m2 groot en gedeeltelijk sectie D nummer 2559, van circa 255 m2 groot, wordt van de koper gelijktijdig door de gemeente aangekocht.
Het college wil meewerken om maximaal twee woningen op het gehele perceel te realiseren. De voorgenomen grondtransactie draagt hieraan bij.

Motivatie 

Het verkopen van grond door de overheid moet openbaar en transparant plaatsvinden. Alle potentiële gegadigden krijgen hierdoor de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor gronden die de gemeente wil verkopen. Hierop geldt een uitzondering. Deze uitzondering is van toepassing als er op basis van objectieve gestelde criteria maar één serieuze gegadigde is voor de verkoop van de grond. Het college moet het voornemen tot grondverkoop openbaar maken. Daarna kunnen zij besluiten om over te gaan tot een daartoe te sluiten overeenkomst. 

Het college vindt dat deze voorwaarde hier aan de orde is. Er is slechts één serieuze gegadigde denkbaar voor de beoogde grondtransactie. De beoogde koper heeft namelijk aangrenzende percelen grond in eigendom en de koper is bereid om delen van die percelen gelijktijdig aan de gemeente te verkopen. Door de voorgenomen koop- en verkoop verkrijgt de gemeente een perceel grond dat – samen met een perceel dat de gemeente al in eigendom heeft – geschikt wordt geacht voor het realiseren van een woning. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is een ontsluiting nodig richting de Holendrechterweg voor het achterliggende perceel. Met deze beoogde grondtransactie wordt dat mogelijk gemaakt. 

Reageren

Het college neemt over drie weken, na publicatiedatum van 9 november 2022, een besluit over de beoogde grondtransactie. Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend. Als u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan kunt u zich wenden tot de voorzieningenrechter te rechtbank Amsterdam.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van zaaknummer 2022-103561 ter attentie van mevrouw N. Kevelham of bellen naar (020) 496 21 21.