Aankondiging voornemen opleggen last onder bestuursdwang vaartuigen Pieter Braaijweg en Van der Madeweg te Amsterdam-Duivendrecht

Op 22 november 2021 heeft onze toezichthouder geconstateerd dat om- en nabij de percelen ter hoogte van nummer 12, 83, 95, 101 en 207 aan de Pieter Braaijweg in Amsterdam-Duivendrecht en ter hoogte van perceel nummer 12 aan de Van der Madeweg in Amsterdam-Duivendrecht meerdere vaartuigen in het water aan de kade liggen aangemeerd. Dit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Amstel Business Park Zuid”. Dit houdt in dat een vaartuig niet in strijd met het bestemmingsplan binnen de wateren van de gemeente Ouder-Amstel mag worden aangemeerd.

Opleggen last onder bestuursdwang

De houders/eigenaren van de vaartuigen aangemeerd op bovengenoemde locaties zijn bij ons niet bekend. Met deze publicatie stellen wij de houders/eigenaren van voornoemde vaartuigen in de gelegenheid om uiterlijk binnen twee maanden na dagtekening van deze aankondiging de overtreding ongedaan te (doen) maken en ongedaan te (doen) houden. Dit houdt in dat de situatie aan de Pieter Braaijweg en aan de Van der Madeweg te Amsterdam-Duivendrecht in overeenstemming moet zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. In dit geval betekent dit dat de vaartuigen verwijderd dienen te worden en verwijderd dienen te blijven. Wij controleren of na de gestelde termijn of hieraan is voldaan. Wanneer na de genoemde datum de overtreding niet ongedaan is (doen) gemaakt en ongedaan is (doen) gehouden, overwegen wij een last onder bestuursdwang op te leggen en de hierbij gemaakte kosten op de houders/eigenaren van de vaartuigen te verhalen.

Zienswijze

Voordat wij tot handhaving overgaan, stellen wij de houders/eigenaren in de gelegenheid om een zienswijze over ons voornemen om handhavend op te treden naar voren te brengen. Dit kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, tot uiterlijk twee weken na dagtekening van deze aankondiging. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per e-mailbericht naar gemeente@ouder-amstel.nl. U dient daarbij deze publicatie te vermelden en dat het een zienswijze betreft. Wanneer wij niks van u vernemen gaan wij ervan uit dat geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. 

Zekerheidshalve zijn er vandaag tevens stickers op de vaartuigen aangeplakt waaruit het voornemen tot het opleggen van bestuursdwang blijkt. De brief over het voornemen tot het opleggen van bestuursdwang ligt ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel.