Wijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, respectievelijk 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het wijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’ is vastgesteld.

Toelichting wijzigingsplan 

Het Amstel Business Park Zuid transformeert naar een gemengd gebied: Werkstad OverAmstel. Binnen de kaders van het vastgestelde beleid wordt op de kavel aan de Willem Fenengastraat een gemengd gebied ontwikkeld, totaal circa 80.000 m2 bvo, genaamd Amstel Design District. De kavel is op onderstaande afbeelding weergegeven met een rood vierkant. 

Deze ontwikkeling gebeurt in twee fases en voor Amstel Design District fase 1, maximaal 45.000 m2 bvo is dit wijzigingsplan vastgesteld. Amstel Design District fase 1 past binnen het vigerende bestemmingsplan, dat (creatieve) bedrijvigheid, leisure en horeca mogelijk maakt, met een maximale bouwhoogte van 15 meter, waarover in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid om af te wijken tot maximaal 45 meter is opgenomen. 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om via dit wijzigingsplan de bouwhoogte voor Amstel Design District fase 1 vast te stellen op 45 meter. Voor Amstel Design District fase 2, waarin ook wonen in het programma zal worden opgenomen, zal een aparte juridisch-planologische procedure worden gestart. 

wijzigingsplan
Afbeelding: Wijzigingsplan

Ter inzage 

Het wijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’ ligt gedurende 6 weken van 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 ter inzage. Het plan ligt dan ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. 

Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0437.WPAmstelDesignDist-VA01. 

Beroep 

Gedurende de ter inzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht;  
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te stellen;  
  • belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die het college van B&W bij vaststelling van het wijzigingsplan heeft aangebracht. 

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Voorlopige voorziening 

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.