Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de gemeenteraad van deze gemeente op 27 mei 2021 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het plangebied De Nieuwe Kern.

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft 27 mei 2021 besloten:

Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0007 een herziening van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;

Te bepalen dat: 

  1. het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen, nieuwe bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden binnen het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt;
  2. het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder a genoemde verbod, mits:
  • de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en 
  • de werken of werkzaamheden de grond in het gebied niet minder geschikt maken voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; 
  • het verbod zoals bedoeld onder a niet van toepassing is op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die: 
  1. normaal onderhoud en normaal beheer betreffen ten dienste van de huidige legale situatie; 
  2. krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit; 
  3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan. 

Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen. 

Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 10 juni 2021 gedurende een termijn van zes weken  in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van het stuk kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via Afspraak maken of telefonisch via (020) 496 21 21.

Het voorbereidingsbesluit is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl ID: NL.IMRO.0437. VBDeNieuweKern-0007.

Meer informatie over de plannen voor De Nieuwe Kern is te vinden op www.denieuwekern.nl
Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.