Vooraankondiging last onder bestuursdwang vaartuig tegenover Binnenweg 2

De gemeente Ouder-Amstel heeft een verzoek ontvangen om handhavend op te treden tegen het innemen van een ligplaats van een vaartuig aan een aanlegsteiger tegenover de Binnenweg 2 in Ouderkerk aan de Amstel. Het aanmeren van een vaartuig op deze plek is in strijd met het bestemmingsplan.

Opleggen last onder bestuursdwang 

De houder/eigenaar van het vaartuig is bij ons niet bekend. Middels deze publicatie stellen wij de houder/eigenaar van het vaartuig in de gelegenheid om uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van deze aankondiging de overtreding te (doen) beëindigen en beëindigd te (doen) houden. Dit houdt in dat de situatie aan de aanlegsteiger tegenover de Binnenweg 2 in overeenstemming moet zijn met het geldende bestemmingsplan. In dit geval betekent dit dat het vaartuig verwijderd dient te worden en verwijderd dient te blijven. Wij zullen na de gestelde termijn controleren of hieraan is voldaan. Wanneer na de genoemde datum de overtreding niet is beëindigd, overwegen wij een last onder bestuursdwang op te leggen en de hierbij gemaakte kosten op de houder/eigenaar van het vaartuig te verhalen.

Zienswijze

Alvorens wij tot handhaving overgaan, stellen wij de houder/eigenaar in de gelegenheid om een zienswijze over ons voornemen om handhavend op te treden naar voren te brengen. Dit kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, tot uiterlijk twee weken na dagtekening van deze aankondiging. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per e-mailbericht naar gemeente@ouder-amstel.nl. U dient daarbij het kenmerk van deze brief te vermelden en dat het een zienswijze betreft. Wanneer wij niks van u vernemen gaan wij ervan uit dat geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. 

Zekerheidshalve zijn er vandaag tevens stickers op het vaartuig aangeplakt waaruit de aankondiging tot het opleggen van bestuursdwang blijkt. De vooraankondiging omtrent het voornemen last onder bestuursdwang ligt ter inzage bij de Gemeente Ouder-Amstel.