Verkeersbesluit laadpaal Meerkoet

De gemeente Ouder-Amstel heeft een nieuwe locatie aangewezen voor een laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen.

Het geplande oplaadpunt bevinden zich op de Meerkoet ter hoogte van nummer 2. Dit is conform de voor de plaatsing van oplaadpunten vastgestelde beleidslijn, die als doel heeft het verminderen van de CO2-uitstoot en daarmee een bijdrage te leveren aan de nationale en lokale milieudoelstellingen.

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpaal en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.