Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Molenbuurt en Clarissenhof

In het Weekblad voor Ouder-Amstel is in september tweemaal gecommuniceerd dat de gemeente Ouder-Amstel voornemens is om de blauwe zone voor heel Duivendrecht in te stellen. Concreet betekent dit dat de blauwe zone wordt uitgebreid voor de Clarissenhof, Michaëlplein, Kloosterstraat, In de Houtzaagmolen, In de Watermolen, In de Papiermolen, In de Pelmolen en In de Korenmolen.

Werking

Voor eenieder die in deze wijken wil parkeren is dat toegestaan met een maximale parkeerduur van twee uur met gebruikmaking van de blauwe parkeerschijf. Voor bewoners bestaan ontheffingen. Dit betekent dat u langer mag parkeren dan de twee uur. Deze ontheffingen zorgen dat voor directe omwonenden weinig veranderd. U dient alleen een ontheffing voor de blauwe zone aan te vragen. Er geldt per huishouden een maximum van drie ontheffingen. 

De bewoners van de eerdergenoemde straten ontvangen apart een bericht over de gang van zaken rondom het aanvragen van ontheffingen. De invoering wordt rond januari/februari voorzien. Ruim voor het ingaan van de blauwe zone krijgt u de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing voor de blauwe zone.

Inspraak

Tegen dit verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Een beroepschrift bij de Rechtbank tegen het verkeersbesluit kan gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking alleen nog worden ingediend door belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend.