Vaststelling bestemmingsplan Rondehoep West 46A

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2021 het bestemmingsplan “Rondehoep West 46A”vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 4 maart tot en met 14 april 2021, in het gemeentehuis van Ouder- Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21.  

De stukken zijn tevens digitaal beschikbaar via www.ouder-amstel.nl onder het kopje “Projecten en plannen/Projecten en plannen”. Het plan is tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(planidentificatienummer ID:NL.IMRO.0437.BPRHW462A-VA01)

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 5 maart 2021 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. 
Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.