Vaststelling bestemmingsplan Rondehoep Oost 8b

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 juni 2021 het bestemmingsplan “Rondehoep Oost 8b” vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een klein perceel behorende bij de woning Rondehoep Oost 8b. Deze grond is in gebruik als tuin/erf. In de beheersverordening voor de Ronde Hoep heeft dit perceel echter de bestemming ‘agrarisch met natuur- en landschapswaarden’. Met dit bestemmingsplan krijgt dit perceel een woonbestemming (zonder bouwvlak) waarmee het bestaande gebruik wordt vastgelegd.

Inzage 

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 15 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. 
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer ID:NL.IMRO.0437.BPRHO8b-VA01)

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 16 juli 2021 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.