Overige vergunningen 26-05-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van overige vergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-048491, Ellermanstraat 12, Filmopname woning schoolweg 13 en speeltuin. (ontvangen 17-05-2021);
  • 2021-049351, vanaf de Buitensingel t/m Joan Muyskenweg het plaatsen van bouwhekken en het inrichten van een bouwplaats van 31 mei t/m 9 juli 2021. (ontvangen 19-05-2021);

Duivendrecht

  • 2021-03787, Astronautenweg 30, het plaatsen van een Spacebuzz op 3 juni 2021. (ontvangen 12-05-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-048444, Dorpsstraat 7, een aanvraag horeca-exploitatievergunning met uitbreiding terras (ontvangen 14-05-2021);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-038363, ontheffing geluidhinder van 31 mei tot 1 oktober 2021 (verzonden 18-05-2021);

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.