Overige vergunningen 20-05-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van overige vergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-046786, Parnassiaveld 133, het plaatsen van een afvalcontainer van 18 juni t/m 09 juli 2021 (ontvangen 10-05-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-045459, Klaproos 2, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 06-05-2021);
  • 2021-044745, het organiseren van het Waverfeest 12 augustus t/m 14 augustus 2021. (ontvangen 03-05-2021);
  • 2021-046733, Boterbloem 20, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 10-05-2021);
  • 2021-047394, ’t Kampje, het organiseren van een jeu de Boules evenement op 12 september 2021. (ontvangen 12-05-2021);
  • 2021-047319, aanvraag vent vergunning. (ontvangen 11-05-2021);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-042070, ’ t Kampje, standplaatsvergunning voor de verkoop van wol, stoffen en aanverwante artikelen op vrijdag (verzonden 10-05-2021);

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.