Overige vergunningen 15-12-2021

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-106865, Jacob van Ruisdaelweg 30, het plaatsen van een autolaadkraan t.b.v. het plaatsen van kozijnen (verzonden 06-12-2021);
  • 2021-092919, Hoger-Einde Zuid 2A, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 06-12-2021);
  • 2021-082258, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de woensdag van 1 januari tot en met 31 december 2022 (verzonden 09-12-2021);
  • 2021-102101, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de maandag van 1 januari tot en met 31 december 2022 (verzonden 09-12-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.